UA CAS PEB COV POJ YAWM TXWV KOOB TEEV DAB.

Peb cov poj yawm txwv koob teev dab mas muaj txij li hnub uas tus dab phem tau txia ua nab tuaj ntxias tau Es Vas thiab As Das nkawd noj lub txiv ntoo coj noob neej mus zwm rau kev tuag lawm, mas Tswv Ntuj thiaj tso cov Tshiab pab cawm neeg ntawm tus dab phem ua ntej thaum nws Leej Tub Yes Xus tseem tsis tau yug los ua neeg thiab yuav tuag los cawm neeg ntawm lub txim coj neeeg mus zwm rau kev tuag rov sawv. Ces Huab Tais Ntuj tso cov Tshiab tuaj pab neeg tiv thaiv tus dab phem xwb. Hmoob kev ua neeb kho mas yog Ntuj tso los pab cawm neeg ntawm dab phem lub caij uas Yes Xus tsis tau tuaj txog xwb, vim tias Hmoob cov dab neeb mas kuj yog nqes saum Ntuj los pab kom muaj tej tus sawv los pab coj cov dab neeb no mus caum cov dab qus kom tsis txhob ua phem tau rau tej tus neeg.
Tswv Ntuj yog tus tsim neeg los, nws yeej ib txwm pub ntau yam txiaj ntsim tuaj cawm neeg, uas peb tseem paub tsis tau txog li. Yeej muaj Leej Ntuj Plig qhia rau tej tus neeg kom sau ntawv tseg tias : Ntuj pub ntau yam txiaj ntsim, tiam sis yog tuaj ntawm Leej Ntuj Plig tib leeg tuaj xwb. Muaj ntau txoj kab xwm, tab sis yog tuaj ntawm tib tug Huab Tais tuaj. Muaj ntau txoj hauj lwm, tab sis yog tib tug Tswv Ntuj ua cov hauj lwm ntawd nyob hauv txhua leej tib neeg. Ntuj pub Leej Ntuj Plig rau peb kom peb pab tau tsoom sid. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zaj lus thoob tsib rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub ib zag txuj ci rau lawv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv muaj ib lub siab ntseeg. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj kho mob. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua hwj huam yees ntxwv. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj ua Yaj Saub. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj pom tias puas yog dab. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj hais ntau xeem lus. Ib txhia, Leej Ntuj Plig pub kom lawv txawj txhais ntau xeem lus. Tas ib puas tsav yam ntawd, yog Leej Ntuj Plig tib leeg ua, yog Leej Ntuj Plig tib leeg muab faib rau zeej tsoom sawv daws, raws li nws nyiam. (1KLN 12:4-11)
Yog li no peb thiaj paub tau tias txhua yam zoo uas Tswv Ntuj pub rau neeg ua tau, puav leej yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim cawm neeg txoj sia tag tib si. Tab yog muaj cov txiaj ntsim zoo tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj rau neeg los, zoo li neeg pheej tsis paub txog tus Tswv Ntuj zoo pes tsawg; vim qhov kawg tseem pheej yuam kev mus rau dab xwb. Vim cov dab uas Hmoob tsa los teev uas Hmoob hu tias ‘cov dab nyeg’, yam li; Dab Xwm Kab, Dab Txiaj Meej, Dab Neeb, Dab Ncej Tas, Dab Qhov Rooj Tag, Dab Qhov Cub, Dab Qhov Txos, Dab Roog thiab Dab Niam Dab Txiv. Yog tus nws ho paub tshuaj me ntsis, ces nws ho tsa muaj tus Dab Tshuaj thiab tseem muaj cov ua khawv koob kho thiab.
Yog hais txog cov dab nyeg no, mas lawv kuj muaj zaj muaj tus txheej txheem rau cov npe dab ntawd, thiab teev tiam lawv los ua cov pov hwm tas tsev neeg thiab kev khwv kom muaj noj muaj haus rau tsev neeg tib si. Tej yam li hais no los puas leej yog Ntuj lub txiaj ntsim tuaj cawm neeg tag tib si. Tsuas tshuav qhov tias lawv tsis nco tias tus loj tshaj uas muab tej yam ntawd tuaj pab lawv, yog leej twg. Ces lub tswv yim tseem pom txog qhov me me uas Ntuj xa tuaj pab neeg ntawd xwb, zoo li tsis paub txog tus tswv yog tus twg. Yog vim li ntawd, Tswv Ntuj thiaj xav kom neeg uas yog Tswv Ntuj tsim tawm los; hwm Tswv Ntuj ua neeg tus tswv thiaj yog qhov ncaj ncees li tus tswv tau xav kom muaj neeg los nyob hauv nws lub Ceeb Tsheej.
Ntuj thiaj yuav tsum rov xa nws Leej Tub tuaj yug los ua ib lub cev neeg zoo li neeg rov los qhia neeg kom paub txog tus tswv tsim neeg tiag tiag. Vim tias Tswv Ntuj tso Leej Ntuj Plig tuaj qhia neeg lub siab, los neeg lub qhov muag tsis pom thiab pob ntseg tsis hnov mas neeg ntseeg nyuaj, vim muaj txoj kev phem nyob ua ke nrog kev zoo; zoo cuag nkaus li txoj kev phem npog neeg lub qhov muag kom txhob pom txog Tswv Ntuj txoj kev zoo. Vim yog neeg lub keeb twb yeej poob rau kev txhaum li cov dab phem lawm, ces kev tuag twb poob los rau neeg txoj sia, neeg lub cev raug tus tswv txiav txim kom rov mus ua av, vim Tswv Ntuj tau tsim neeg ntawm av los.
Tswv Ntuj txawm ua zoo npaum li cas los pab neeg, los neeg tsis nco hwm Tswv Ntuj ua neeg tus tswv lawm.
Neeg lam mus tsa tej yam los teev ua tus pov hwm neeg zoo li xwm kab, ncej tas, dab vaj dab tsev.
Thaum muaj ib tug tas sim neej, tsis pom qab xa tus ntsuj plig mus cuag leej twg li; vim tsis paub tias tus tsim tus ntsuj plig yog leej twg lawm. Qhov kawg thiaj lam hais tias cia xa mus cuag poj cuag yawm nyob rau hauv dab teb, ntuj txias teb tsaus uas yus cov poj yawm txwv koob mus nyob lawd xwb. Thiab mam tso tus plig rov mus thawj thiab dua uas hais tias rov yug los ua ib tug neeg dua.
Hmoob xav li ntawd lawm, tab sis qhov Hmoob xav li no vim yog Hmoob xav tias : “Thaum tuag lawm mas yog kawg mus ciaj ua dab lawm xwb.” Vim Hmoob thiaj muaj qhov tias thaum muaj ib pluag noj yuav tau laig niam txiv poj yawm, uas hu tias ‘Laig Dab Niam Dab Txiv’ no, thiab ‘Ua Nyuj Dab Npua Tai’.
Tej laus los tej txiv neeb uas lawv paub dab qhuas mas lawv hais tias : Neeg mas muaj 3 tus plig tseem ceeb. Thaum tuag lawm mas 3 tus plig ntawd mus ua zoo li no; tus ib mas nws tsis tuag, nws mus zov ntxa zov cov pob txha mus li. Tus ob mas rov mus thawj thiab ua neeg dua. Tus peb mas yog tus coj tus neeg mus rau lub qhov tuag lawm. Tus zov ntxa mas yog zov cov pob txha mus li, yog li thiaj muaj pog koob yawg koob, pog suab yawg suab. Ntau tiam uas tseem pheej yuav laig lawv mas yog vim laig rau cov plig zov ntxa no xwb. Rau qhov lawv txom nyem tsis tau noj ces thiaj rov los ua mob rau tej tub ki, yuav nrog tub ki yuav noj thiab yuav tus nyuj dab.

Add new comment

7 + 11 =