TSWV NTUJ THIAB DAB PHEM PUAS LOJ SIB NPAUG?

Vim muaj ib txhia xav tias kev ua phem mas muaj zog dua kev ua zoo, vim tias cov neeg mloog txoj kev ua phem mas yooj yim thiab coob dua cov mus taug kev ua zoo. Dab phem thiab Tswv Ntuj nkawd yeej yog yeeb ncuab uas ib tug tsis muaj peev xwm yuav nrhuav tau ib tug txoj cai, yam li Tswv Ntuj rhuav tsis tau dab phem txoj kev ua phem. Hos dab phem yeej rhuav tsis tau Tswv Ntuj txoj kev ua zoo ib zaug. Ob leeg yuav tsum sib tw ua mus saib hnub kawg leej twg tau pej xeem coob dua, ces leej twg yuav tau ua tus yeej nyob rau hauv lub ceeb Tsheej xwb.
Tab sis tsis yog zoo li ntawd, dab phem mas nws yeej ntshai tshee na nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag tas mus li xwb, vim Tswv Ntuj yog tus tsim dab phem los ib yam li Tswv Ntuj tsim neeg thiab xwb. Xyuas saib thaum dab phem tuaj ntxias Yes Xus peb zaug, Huab Tais Yes Xus tau teb dab tsi rau dab phem.
Zaum ib;  dab phem kom Yes Xus muab pob zeb txia ua mov. Yes Xus teb dab phem tias “Neeg tsis kawg muab mov los yug siav xwb, neeg tseem yuav cov lo lus tawm ntawm Tswv Ntuj lub ncauj los yug siav thiab.” (MT.4:4)
Zaum ob; dab phem hais tias yog koj yog Tswv Ntuj leej tub tiag no, koj dhia lawm hauv av saib! Vim ntawv sau muaj tias : Ntuj yuav txib nws cov tshiab kom lawv nqa koj nyob hauv lawv txhais tes, tsis cia koj txhais taw dawm pob zeb li. Yes Xus teb rau dab phem tias “Koj yuav tsis txhob ntxias koj tus Huab Tais Tswv Ntuj.” (MT.4:6-7)
Zaum peb; dab phem hais tias yog koj txhos caug hwm kuv mas kuv yuav muab cov teb chaws ntawd tib si rau koj. Yes Xus teb dab phem tias “Xas Tas koj khiav mus. Vim ntawv hais tias : Tus koj yuav pe koj yuav hwm yog koj tus Huab Tais Tswv Ntuj, tus koj yuav teev yog nws tib leeg xwb.” (MT.4:10)
Zaum no peb thiaj paub tau tias dab phem puas yog tus loj li Tswv Ntuj es pheej yuav mus nrog Ntuj sib twv ua puas yuav tau maj!
Tsis tag li no xwb, thaum Yes Xus ncig teb chaws kho cov neeg raug dab tsim txom, mas Yes Xus yeej ntiab ntau tus dab tawm ntawm tej tus neeg mus, mas cov dab ntawd yws tias : Yes Xus Nas Xas Les, koj xav ua dab tsi rau wb? Puas yog koj tuaj rhuav wb? Kuv paub koj yog leej twg! Koj yog Tswv Ntuj tus ntshiab. (MK.1:23-28)
Cov lus uas tus dab hais no yeej muaj tseeb li tiag, vim tom qab uas tau txhawv muaj lub keeb txhaum los raug neeg lub neej uas yog dab txia ua tus nab tuaj ntxias Es Vas thiab As Das nkawd noj lub txiv ntoo qhia txoj kev phem thiab txoj kev zoo tas lawd. Huab Tais Ntuj thiaj rov muab hwj chim rau Leej Tub Yes Xus kom nws tuaj tsuj dab phem taub hau, rov tsa neeg ntawm txoj kev tuag rov sawv los dua tshiab. Yes Xus yuav yog tus muaj hwj chim loj tshaj tas nrho ib puas tsav yam uas Ntuj tau tsim los lawd tib si, vim Tswv Ntuj yeej tso tas puas tsav yam rau Yes Xus ua tus txiav txim rau tib si hauv hnub kawg. 
Tswv Ntuj muab nws lub zog rau sawv daws pom nyob hauv Leej Pleev : yam li nws tsa Leej Pleev sawv hauv cov tub tuag rov los; nws kom Leej Pleev zaum ntawm nws sab xis, nyob saum Ntuj, nyob siab dua cov Tshiab ua vaj, los cov muaj hwj huam, los cov muaj zog, los cov ua huab tais; siab dua tas txhia tus muaj lub npe loj lub zim txwv no thiab yav tom ntej; Tswv Ntuj tso tas puas tsav yam nyob hauv Leej Pleev qab xib taws, nws tsa Leej Pleev nyob saum tas puas tsav yam. Nws tsa Leej Pleev ua lub Koom Txoos lub taub hau. Lub Koom Txoos yog nws lub cev; lub Koom Txoos vas tas txhia yam uas Leej Pleev puag, vim Leej Pleev muaj tas txhia yam nyob hauv nws. (EFX.1:20-23)

 

Add new comment

2 + 16 =