TSWV NTUJ THIAB DAB PHEM.

TSWV NTUJ YOG LEEJ TWG ?
Teev Ntuj yog teev tus Tswv uas nws yog tus tsim yus los ua neej nyob rau hauv lub sim ceeb no, nws yog tus tsim peb txoj sia, nws yog peb txoj sia tus tswv.
Nws yog tus tsim lub ntuj lub teb thiab tsim tas ib puas tsav yam uas muaj txoj sia thiab tsis muaj txoj sia tib si, tab yog cov dab phem dab zoo los puav leej yog nws tsim tawm los tib si.
Tas ib puas tsav yam uas Tswv Ntuj tau tsim los mas puav leej yog kom lawv ua lub neej muaj nqes rau Tswv Ntuj tag tib si. Tsis hais neeg los dab thiab tsiaj txhu nroj tsuag xyoob ntoo, dej hiav txwv puav leej yog Ntuj tsim los kom muaj nqes rau Tswv Ntuj tag tib si.
DAB PHEM DAB QUS.
Dab yog Tswv Ntuj tsim los tib si, Tswv Ntuj yeej tsim cov dab muaj hwj chim thiab tsis laus tsis txawj tuag.
Dab mas yog ib tug uas peb pom tsis tau ntawm qhov muag tias nws zoo li cas, tab sis yeej muaj tej yam tuaj haub rau hauv neeg lub siab ua kom neeg raug kev ntxhov rau hauv neeg lub neej, kom neeg lub siab nyob tsis tus ua ywj fab ywj fwj txog neeg lub neej thiab ua kom muaj kev phem txhawv los rau hauv neeg, kom neeg txawj muaj lub siab phem tawm tuaj. 
Dab yeej tos nrhw lub caij uas neeg raug tej yam kev nyuaj, mas dab kav tsij muab qhov ntawd los ua kom muaj xwm tsis zoo rau neeg lub neej ntag.
Dab mas nws muaj tej yam xwm tshwm sim rau hauv neeg lub cev lub siab thiab lub tswv yim rov los ntxias neeg xwb. Ua piv txwv zoo li thaum dab tuaj ntxias Es Vas thiab As Das nkawd, nws ua zoo li cas. Nws muab lub txiv ntoo zoo nkauj ntxim qab kawg los ntxias kom nkawd nqhis thiab xav noj zoo li yuav qab tshaj cov txiv ntoo uas nkawd niaj hnub noj lawd. Nws ua kom nkawd nqhis thiab xav noj kiag raws li tus dab hais, ces nkawd thiaj noj lawm. (HP.3:6)
Piv txwv ob : zoo li thaum tus dab Xas Tas ntxias Huab Tais Yes Xus, nws ua zoo li cas. Nws xub pom tias Yes Xus tsis noj mov tau ntev hnub lawm, nyob hauv Yes Xus lub cev nws tshaib plab heev lawm. Ces tus dab Xas Tas thiaj xav tias zaum no mas kuv yuav xub ntxias kom Yes Xus mloog nws lub cev tso, vim Yes Xus lub cev tshaib  heev, xav noj mov heev lawm. Ces dab Xas Tas thiaj tuaj haub Yes Xus lub siab li no tias : Yog koj yog Tswv Ntuj Leej Tub tiag no, koj sim kom cov pob zeb no txia ua mov saib. (MT.4:3)
Tej yam zoo li no thiaj ua kom peb pom tau tias dab yog leej twg : dab yog ib lub tswv yim phem ntxias neeg lub siab kom phem xwb, dab tsis yog tus tswv tsim yus txoj sia, dab yog tus yuav txo yus txoj sia xwb.
Niaj hnub nyem no los dab phem yeej ua hauj lwm haub neeg lub siab, yuj neeg kom mus rau hauv kev txhaum xwb, dab yeej muab tej yam uas neeg lub cev lub siab ntshaw txog rov los ntxias neeg kom neeg poob mus ciaj ua dab tug, kom txog hnub Tswv Ntuj txiav txim rau cov dab los kom neeg nrog cov dab tib si poob mus rau lub qhov tuag mus li tib si kom thiaj zoo dab lub siab. Yeej muaj ntau txoj kev uas dab ntxias kom neeg mus nrog dab poob rau lub qhov tuag.

 

Add new comment

5 + 2 =