Rov puab dua mlom ntxhw Is Ntias thiab loj dua qub

Rov puab dua mlom ntxhw Is Ntias thiab loj dua qub

Lub hnub nyoog hwm mlom ntxhw thiab ua cov kab ke 11 hnub, ua rau cov His Ntus ntau caum txhiab leej nyob ntawm ntug dej hiav txwv thiab hauv nroog Moos Npais lawv muab siab rau kawg.
2 xyoos dhau los, cov tseem hwv muaj txoj cai kav hais txog qhov siab ntawm tus mlom ntxhw, tab sis nyem no mas tuaj yeem puab tau tus mlom ntxhw siab li 9 mev los yog siab tshaj ntawd kuj tau. Yuav siv neeg li ntawm 10 tawm leej thiaj kwv tau.
Bharat Masurkar tus tsim tus duab mlom ntxhw los tau 40 tawm xyoo hais tias : nws zaum nyob nruab nrab hauv cov mlom uas muaj tsos liab, tsos ntsuab thiab tsos kub, tab sis tseem ua tsis tau tiav li 10 tawm tus. Lawv xuas av nplaum thiab hmoov pob zeb los puab. Cov mlom ntxhw loj siab no yog xuas hmoov zeb sib nyob Pas Lis los puab, nws yog ib hom hmoov zeb sib uas ruaj khov tiv tau ntuj tshav ntuj nag thiab tsis hnyav, ces ua rau tib neeg tuaj yeem tshem mus los tau thiab kwv taug kev.
Yuav ua cov kab ke ntawd raws ntug kev thiab muaj neeg seev cev qoj tes taw li ntawm 1,000 leej. Yuav mus xaus rau ntawm ntug dej hiav txwv kom sawv daws tau koom haus dej nrog huab tais ntxhw.
 

Add new comment

9 + 11 =