NTSEEG TXOG YES XUS YOG TSWV NTUJ LEEJ TUB TWM ZEEJ

Sob lus 3 dhau los, peb paub tias neeg ua txhaum thiab muaj txhaum, ces neeg thiaj raug lub txim ntiab tawm ntawm Tswv Ntuj lub vaj Es Dees mus. Tab sis yog vim Tswv Ntuj hlub thiab khuv leej neeg, Tswv Ntuj tsis tso tseg txoj kev hlub neeg, Tswv Ntuj thiaj cog lus tias nws yuav xa ib tug tuaj cawm ntiaj teb neeg thiab coj neeg rov mus nyob hauv lub vaj Es Dees los yog rov mus nrog Tswv Ntuj sib koom ua ib tug. Nyob hauv Ntawv Cog Qub Lus peb pom tias Tswv Ntuj hlub neeg thiab pab nws haiv neeg tas mus li. Thaum cov His Xas Lais raug kev txom nyem thiab lawv tig los yuav lub siab tshiab, mas Tswv Ntuj hlub lawv. Tswv Ntuj thiaj xa cov Yaj Saub tuaj qhia cov His Xas Lais thiab coj lawv ua ntu zus. 2000 tawm xyoo dhau los no, Tswv Ntuj tau ua raws li nws cov lus cog, Tswv Ntuj xa nws Leej Tub nqes los ua neeg, kom tau cawm neeg ntawm kev txhaum thiab coj neeg rov mus cuag Tswv Ntuj. Peb paub zoo tias : Tswv Ntuj Leej Tub uas peb hais txog ntawd, yog Yes Xus. Raws li sob lus 2 uas peb xub tshaj tawm, mas thaum Yes Xus nqes los ua neeg, Leej Txiv thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab kuj tau nqes los thiab. Vim Tswv Ntuj yog Huab Tais 3 leeg uas sib faib tsis tau. Yes Xus yog Tswv Ntuj txoj kev hlub uas loj tshaj plaws, nws thiaj xa nws Leej Tub tuaj cawm lub ntiaj teb neeg. Tswv Ntuj tsis tau muab txoj kev cawm ntawd rau ib tug Yaj Saub twg kom nqes los cawm neeg ntiaj teb xws li Yes Xus. Tswv Ntuj xa nws Leej Tub nqes los ua neeg, kuj yog Tswv Ntuj nqes los ib yam nkaus. Txoj kev hlub neeg ntawm Tswv Ntuj thiaj yog ib txoj kev hlub loj tshaj plaws tsis paub yuav txhais li cas. Vim Tswv Ntuj txoj kev hlub neeg, yog hlub mus ib txhiab ib txhis tsis paub kawg. Lub ntsiab tseem ceeb ntawm sob lus hnub no, mas yog peb ntseeg tias Yes Xus yog tus tseem Tswv Ntuj thiab tseem neeg tiag. Vim Yes Xus yog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab. Thaum Yes Xus nqes los ua neeg, mas nws coj lub neej xws li neeg thiab nws yog neeg tiag tiag. Yes Xus ntsib ntau yam xwv txheej xws li neeg, yam li kev zoo siab sov siab, kev nyuab thiab txom nyem Yes Xus puav leej raug tas. Niaj hnub Yes Xus nrog nws txiv Yos Xes ua kws ntoo, txua rooj txua tog. Yes Xus tau ua lub neej xws li ib zeej tsoom neeg nyob hauv ib lub zos me me hu ua Nas Xas Les. Muaj ib qhov tshwj xeeb tshaj ntawm Yes Xus uas tsis zoo li neeg xwb. Qhov ntawd, yog Yes Xus tsis muaj ib qho txhaum dab tsi li. Dhau tej no lawm, peb ntseeg tias Yes Xus yog tus saib xyuas peb, yog tus coj peb txhua leej txhua tus thiab nws nrog peb nyob nraim. 

Add new comment

4 + 13 =