NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 8

Nthuav Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntu 8 hais txog 3 qib lus li no :
1. Hais txog Yas Kos yuav poj niam.
2. Hais txog Yas Kos nrog Tswv Ntuj sib ntsuas zog.
3. Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau Yas Kos nyob Npes Thes.

Add new comment

8 + 0 =