NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 4

Kwv tij Hmoob, chiv thawj tsoom His Xas Lais tus yawg koob hu ua Has Nplas. Tswv Ntuj tseem tsis tau tis npe tshiab rau Has Nplas kom nws hu ua Has Nplas Has. Chiv thawj Has Nplas nyob tsis deb tsis ze ntawm lub nroog Us. Lub nroog Us thaum ub yog ib lub nroog loj muaj vaj. Zim txwv nyem no tseem muaj lub nroog Us nyob Is Las teb. Has Nplas txiv nrog nws cov tub thiab nrog nws cov xeeb ntxwv xub tsiv mus nyob Has Laas uas nyob Is Las qaum teb. Has Nplas txiv tuag nyob Has Laas. Yog 1800 xyoo ua Yes Xus ntej. Thaum ntawd Has Nplas tseem teev nws txiv Tes Las cov dab qhuas. Yog thaum Tes Las tuag tas lawm mas Has Nplas thiaj hnov Tswv Ntuj lub suab tshoj nws kom nws txiav siab teev Tswv Ntuj tib leeg xwb.
Tswv Ntuj hu Has Nplas thiab hais rau Has Nplas tias nws yuav muab Kas Nas Has teb rau Has Nplas cov xeeb ntxwv.
Tswv Ntuj tus Tshiab hais rau Has Nkas tias “Kuv yuav ua kom koj cov xeeb ntxwv coob tas nrho suav tsis txheeb. Koj yuav yug ib tug tub. Koj yuav tis nws npe hu ua Is Mas Es. Vim Tswv Ntuj hnov koj lub suab lawm. Koj tus tub yuav yog zoo li ib tug luj, nws yuav tsa tes ntaus sawv daws thiab sawv daws yuav ntaus nws. Nws cov kwv tij sawv daws yuav ntsia nws tsim vaj tsim tsev.”

Tus sau : TP. Nyiaj Pov, 27/9/2000

Add new comment

5 + 13 =