LUB NTSIAB LUS NTAWM KEV RAWS YES XUS QAB

(Daib duab no thau ntawm : http://dondaniele.blogspot.com)

Thaum Huab Tais Yes Xus hu nws cov Thwj Tim, Yes Xus tsis tau hais tias yuav ua kom lawv tau ua tus loj nyob ntiaj teb no. Tab sis Yes Xus hais rau nws cov Thwj Tim tias : “Nej yuav raug luag ntes, raug luag quab yuam thiab coj nej mus nce tsev txiav txim, muaj qee leej yuav raug luag tua.” Kev raws Huab Tais Yes Xus qab, tsis yog yuav tau ua tus loj nyob ntiaj teb no. Kev raws Yes Xus qab, yog kev nrog Yes Xus koom kwv ntoo cuam. Yog li no puas yuav muaj leej twg ua Yes Xus thwj tim tau ? Tsis muaj leej twg txaus siab ua Yes Xus thwj tim, vim nws tus kheej. Yog Yes Xus hu cov uas lawv txaus siab ua Yes Xus thwm tim. Cov uas Yes Xus hu lawv ua nws Thwj Tim, mas yog cov neeg ruam tsis txawj ntawv thiab tsis muaj kev txawj ntse. Thaum Yes Xus hu lawv, mas lawv tsis muaj ib tug twg yuav to taub txog lub ntsiab ntawm kev raws Yes Xus qab. Tab sis Yes Xus qhia thiab maj mam coj lawv rhais ruam nrog Yes Xus mus txog hnub Yes Xus tuag thiab sawv rov los. Tom qab Yes Xus tuag thiab sawv rov los lawm, mas Yes Xus cov Thwj Tim thiaj mam to taub txog txoj kev raws Yes Xus qab. Yes Xus hu cov Thwj Tim los raws Yes Xus qab, Yes Xus txuag thiab pov hwm lawv. Ntawm peb kuj zoo ib yam li ntawd thiab, txawm tias peb yog neeg ruam, tsis muaj lub tswv yim ntse thiab yog ib co neeg qaug zog, tab sis peb ntseeg tias Yes Xus yuav tsis tso peb pov tseg thiab nws yuav txuag peb ntawm txhua yam kev phem. Thaum peb thov Ntuj, peb yuav vam txog Yes Xus pab daws peb cov txhaum. Vim Yes Xus tau hais tias : nws yuav muab Tswv Ntuj lub hwj chim thiab lub tswv yim ntse rau peb, ces peb cov yeeb ncuab yuav tiv tsis tau. Hais txog ntawm kev nyiam kev hlub luag tej, mas peb yuav thov kom Yes Xus pab peb txawj zam txhaum rau luag thiab txawj nyiam txawj hlub luag tej. Kom peb txawj nyiam cov neeg uas peb ib txwm tsis nyiam lawv. Kom Yes Xus sawv peb chaw zam txhaum rau cov neeg ua txhaum rau peb. Yes Xus tau coj nws cov Thwj Tim li cas, mas Yes Xus kuj coj peb li ntawd thiab. Peb xyaum ua ib co neeg zoo thiab xyaum Yes Xus tus piv txwv, ces peb yuav maj mam mus txog Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej. Thaum peb txais lub Cim Ntxuav, mas peb tsis to taub tias yog dab tsi. Lub ntsiab ntawm kev txais lub Cim Ntxuav, mas yog hais tias peb raws Yes Xus qab thiab ua nws thwj tim lawm. Peb yuav tsum to taub tias Yes Xus tau hu peb nyob hauv lub Cim Ntxuav, ces peb yog Yes Xus thwj tim thiab Yes Xus yuav txuag peb. Ntau zaus peb hnov qab tias Yes Xus nyob hauv peb, tab sis qhov tiag tiag mas thaum peb txais lub Cim Ntxuav, Yes Xus twb nyob hauv peb lawm. Thov kom peb sawv daws nco ntsoov txog lo lus ntawd. Ib yam teeb meem loj ntawm peb, mas yog peb zam txhaum tsis tau rau luag. Tab sis peb yuav nco ntsoov tias : qhov Yes Xus nqes los ua neeg xws li peb, yog nws nqes los kom tau ntxuav neeg cov txhaum. Ces peb yuav vam txog Yes Xus sawv peb chaw los zam txhaum rau cov neeg uas peb zam txhaum rau lawv tsis tau.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 1 =