KEV NYIAM KEV HLUB

Kev sib nyiam sib hlub yog txhawv ntawm tib neeg lub siab los. Muaj coob leej neeg kheev kheev nug tias : “Kev nyiam kev hlub yog dab tsi ?” Lo lus teb yog li no : “Koj ntsia Huab Tais Yes Xus tus duab, koj ua tib zoo saib txog Huab Tais Yes Xus lub neej, ces koj yuav pom txog txoj kev nyiam kev hlub.” Lo lus no yog ib lo lus teb raws li txoj kev ntseeg, vim peb yog Tswv Ntuj cov me nyuam. Tab sis nws yuav tsis haum rau tas txhua leej txhua tus, vim neeg feem coob txoj kev nyiam kev hlub tsis yog Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam kev hlub. Neeg feem coob txoj kev nyiam kev hlub, yog mus raws kev plees kev yi ntawm tib neeg ntau dua. Yog thaum peb txoj kev nyiam kev hlub tsis raws Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam kev hlub, mas lo lus nug tias : “Kev nyiam kev hlub yog dab tsi ?” Tsis muaj leej twg yuav teb tau ib lo meej. Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam kev hlub, yog txoj kev tseeb tiag. Yog peb sib nyiam sib hlub raws li Huab Tais Yes Xus qhia, mas peb lub siab yuav sib koom nyob hauv ib tug Huab Tais Tswv Ntuj xwb. Tswv Ntuj nyiam peb npaum li ntawd, mas peb kuj yuav sib nyiam sib hlub thiab. (1Z 4 : 11)
Vim li ntawd, kev sib nyiam sib hlub yog ua tawm ntawm lub siab los, tsis yog lam hais ntawm lub ncauj xwb. Tus neeg muaj kev nyiam kev hlub tiag, mas nws zoo siab ua txhua yam pub rau luag tej. Kev nyiam kev hlub, yus yug yus tus kheej tsis tau, yuav vam txog lwm tus neeg saib pom txog yus txoj kev nyiam kev hlub, mas thiaj yog ib txoj kev nyiam kev hlub tseeb tiag. Tsis tas li ntawd, yus txoj kev nyiam kev hlub yuav tsum muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob haud thiab qhia txoj hau kev rau yus. Huab Tais Yes Xus nyiam thiab hlub peb li cas, mas peb yuav nyiam thiab hlub luag tej kom tshaj qhov Huab Tais Yes Xus tau nyiam thiab hlub peb. Yog thaum peb muaj txoj kev nyiam kev hlub txaus lawm, mas peb yuav ntsia luag tej zoo ib yam li yog peb cov kwv tij, ces peb txoj kev sib nyiam sib hlub thiab sib pab yog qhov tseeb tiag. Tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug sau tseg tias : “Lub siab nyiam txawj ua siab ntev, ua siab sib, tsis txhawj khib, tsis khav theeb, tsis muab hlob. Lub siab nyiam tsis ua tub qaug luag, tsis nrhiav qhov zoo rau nws, tsis npau taws, tsis cib nyeej. Lub siab nyiam tsis zoo siab pom luag tej ua tsis ncaj, nws xav pom luag tej nrhiav qhov tseeb. Lub siab nyiam zam rau sawv daws, nws ntseeg sawv daws, nws tso siab rau sawv daws, nws ua siab ntev ris tas puas tsav yam kev nyuaj. (1KLN 13 : 4 – 8)
Peb yuav xaus lo lus ntawm kev sib nyiam sib hlub li no : “Nej yuav nyiam thiab hlub luag tej ib yam li nej nyiam thiab hlub nej”.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 3 =