IB TUG TSEEM TUB TSHAJ NTUJ LUS YUAV COJ TUS YAM NTXWV ZOO LI CAS? (2)

IB PAB NEEG TWG TSEEM COJ QUB KEV CAI. LI CAS LOS, YUS RAU SIAB NTSO UA TIM KHAWV TXOG HUAB TAIS YES XUS KEV KHUV LEEJ NEEG; YAM LI YUS YOG COV NTSEV LAS LUB NTIAJ TEB, YUS YOG LUB TEEB CI RAU LUB NTIAJ TEB.

Vaj Qhia tsab ntawv rau tas tsoom Tswv Qhia thiab cov Kav Tos Liv sawv daws nyob As Xias teb (Ecclesia in Asia) hais tias “Nyob As Xias teb mas ob hnub no muaj tej pab neeg pluag ntau kawg - Muaj tej pab neeg raug txoj cai nruj nruj quab yuam - Muaj tej pab neeg uas tsis pom qab ua dab tsi los txuag lawv txoj sia ntawm kev txom nyem. Li ntawd, peb tus Huab Tais Tswv Ntuj hu lub Koom Txoos los mus nrog tej pab neeg ntawd koom siab koom ntsws – yuav tsum khuv leej cov neeg pluag thiab cov neeg txom nyem ntawd thiaj yog.”

Peb tau txais tej qav tej num tseem ceeb tuaj ntawm Huab Tais Yes Xus los. Yam li: peb yuav txia ntshis ua ib daig duab muaj txoj sia uas yuav pab xav txog Huab Tais ntag.

Huab Tais Yes Xus siab dav tas nrho – nws tsis xaiv neeg. Tas 3 xyoos nws ncig teb ncig chaw His Xas Lais, nws khuv leej cov neeg txom nyem, cov neeg mob nkees. Nws loj xov khuv leej tej pab neeg His Xas Lais thiab luag lwm leej lwm tus.

Nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT8:5-13) hais tias Yes Xus kho ib tug xab txheeb Los Mas tus tub txib kom zoo. Huab Tais Yes Xus hais rau Zam Ntxuav Plig cov thwj tim tias “Nej rov mus qhia qhov nej hnov thiab qhov nej pom rau Zam paub, yam li cov neeg dig muag rov pom kev, cov ceg tawv mus taus kev, cov mob ruas huv tuaj lawm, cov lag ntseg hnov lus, cov tuag sawv rov los, cov pluag tau hnov lub Moo Zoo lawm.” (MT11:2-6)

Niaj hnub no mas Huab Tais kuj nyob txawm hauv cov neeg tshaib plab los nqhis dej, cov neeg mob nkees, los cov neeg liab qab, los cov neeg nyob hauv tsev loj faj. Ces peb tsoom ntseeg yuav rau siab ntso pab txhawb nqa cov neeg ntawd. Saib! Huab Tais tau hais tej lo lus muaj kuab, hais tias “Kuv hais tseeb rau nej: nej tau ua npaum li cas rau cov me tshaj hauv kuv tsoom kwv, mas yog nej tau ua rau kuv ntag.” (MT25:31-46)

Zoo li peb nco txog Leej Phauj Tes Les Xas nyob tim lub nroog Kas Kws Tas, Is Ntias teb. Cov neeg pluag uas yuav luag txog lub caij lawv yuav tso ntiaj teb no tseg, mas Leej Phauj Tes Les Xas khuv leej cov neeg ntawd huv si. Nws tsis xub nug tias “Koj puas tau qhib koj lub siab rau lub Moo Zoo? Koj puas yog neeg ntseeg Ntuj?” Nws tsis tau nug dab tsi txog tej no kiag li.

Peb tseem nco tej pab neeg ntseeg uas pab kho cov neeg mob ruas los raug tej kab mob AIDS. Peb nco txog tej pab neeg uas pab txhawb nqa kev vam meej.

Peb kuj nco txog tej pab neeg uas rau siab ntso txuag tej haiv neeg lawv tej txuj.

Peb tseem nco txog tej pab neeg siab loj siab tawv, uas lawv tau tsa ncauj los tiv thaiv cov ntaus thawj Koom Tshas hauv lub kuj cuab Cob Tsib, xws li tus thawj hauj sam Thich Huyen Quang uas raug kaw hauv nkuaj txij ntawm xyoo 1982 rov los txog lub 1 hlis xyoo 2003.

Peb tseem nco txog Txiv Plig Nguyen Van Ly uas raug cov ntaus thawj Koom Tshas muab nws rau txim hauv tsev loj faj ntev li 15 xyoos, kuj yog vim nws tsa tej daim npe ntawv rau puag saum lub ru tsev teev Ntuj, hais tias ‘Nej muab kev Meej Tswv tuaj rau peb coj! Yog tsis ua li, mas kom nej muab peb tua los mas!’

Tej pab neeg tseem ceeb no, mas lawv raug tsim txom kuj yog vim lawv siv lawv lub neej, lawv siv lawv txoj sia los mus tiv thaiv cov ntaus thawj Koom Tshas kom txhob hla cov txoj cai txuag tib neeg kev ywj pheej. Mas cov neeg siab tawv ntawd, lawv yeej nyob ntawm Tswv Ntuj tog. Lawv ua Tswv Ntuj tej qav tej num. lawv txhim tsa Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej ntag

Ntawv His Xais sau tias “Lawv yuav muab lawv rab ntaj ob sab ntse los ntaus ua voom – muab lawv rab hmuv ntaus ua liag.” (HX2:4)

Tus uas muaj lub ntiaj teb cov cuab yeej cuab tam, thiab nws pom nws tus kwv nyob hauv txoj kev tshaib kev nqhis, tab sis nws kaw nti nws lub siab lub ntsws rau nws tus kwv, mas txoj kev nyiam Tswv Ntuj yuav ua li cas nyob tau hauv nws? Yog muaj ib tug hais tias : “Kuv nyiam Tswv Ntuj,” tab sis nws ntxub nws tus kwv, mas nws yog ib tug neeg dag. Tus tsis nyiam nws tus kwv uas qhov muag pom tau, mas nws nyiam tsis tau Tswv Ntuj uas nws qhov muag tsis pom. (1Z3:17,4:20)

Txhua txhia zaus uas tej tus neeg rau siab ntso nrhiav txoj hau kev kom ob tug neeg rov sib haum xeeb thiab rov sib ntaus phooj ntaus ywg, thaum peb pab qhia txuj rau tej pab neeg pluag, peb pab kho lawv cov neeg mob, mas peb pab lawv dawb. Peb tsis ntxias lawv kom xwv yuav tau muaj ib hnub cov neeg txom nyem ntawd lawv thiaj yuav tig los yuav lub siab tshiab.

Peb ib txwm yeej paub tias txoj kev ntxias zoo li ntawd yog ib txog hau kev nkhaus, uas tsis haum lub Moo Zoo.

Peb tau txais tej qav tej num tseem ceeb tuaj ntawm Huab Tais Yes Xus los, yam li: peb yuav txia ntshis ua ib daig duab muaj txoj sia uas yuav pab xav txog Huab Tais ntag.

PDF: 

Add new comment

11 + 5 =