HUAB TAIS YES XUS TXOJ KEV UA NEEG NYOB NTIAJ TEB

Huab Tais Yes Xus mus hauv lub nroog Yes Lus Xas Les, kom tau txais kev txom nyem thiab kev tuag. Peb yuav pom tias : thaum Huab Tais Yes Xus nkag mus hauv lub nroog Yes Lus Xas Les, mas nws muaj hwj chim zoo li ib tug thawj tub rog rov los tsev. Vim muaj tsoom neeg nyob hauv lub nroog tuaj tos txais Yes Xus coob coob thiab qw ntshos tsuam. 
Huab Tais Yes Xus mus hauv lub nroog Yes Lus Xas Les, nws zoo siab txais kev tuag, raws li sawv daws xav mas yog zoo li Yes Xus swb. Tab sis raws li keeb kwm ntawm txoj kev cawm seej, mas yog txoj kev yeej. Yam li yeej txoj kev txhaum thiab txoj kev tus ntsuj plig tuag. 
Cov xwm ntawd twb tshwm sim los tau 2000 tawm xyoo no lawm. Lub caij ntawd cov His Xais Lais raug cov Los Mas kav, yam li cov nroog His Xas Lais yuav tsum zwm rau Los Mas. Ces cov Los Mas thiaj tsa ib tug sawv los ua nom kav tsoom pej xeem. Tus ntawd yog Pis Las Tos. 
Tom qab Huab Tais Yes Xus nkag mus hauv lub nroog Yes Lus Xas Les tau tsis ntev, mas nws raug cov tub rog Los Mas ntes. Qhov no peb paub meej tias yog cov Thawj Leej Choj thiab cov txwj laus lawv liam Yes Xus, vim lawv ntxub Yes Xus ces lawv xav ua kom Yes Xus tuag. Lub caij ntawd yog leej twg ntxeev siab, mas nws yuav tsum raug lub txim tuag xwb. Cov tub rog Los Mas ntes Yes Xus thiab lawv coj nws mus nce tsev txiav txim, tab txawm tias Pis Las Tos tsis pom Yes Xus ua ib yam txhaum, tab sis cov Thawj Leej Choj thiab Txwj Laus lawv liam tag zog. Ces Pis Las Tos cia lawv txiav txim rau Yes Xus. Lawv thiaj muab Yes Xus tua thiab ntsia saum Ntoo Cuam. Yog ib txoj kev muab lub txim tuag hnyav tshaj plaws. 
Thaum Yes Xus raug lub txim tuag, mas nws raug luag thuam thiab raug luag ntaus. Lawv muab ib lub kauj pos los rau Yes Xus ntoo thiab muab ib lub tsho tshaj sab liab liab rau Yes Xus hnav. Lawv yuam Yes Xus kwv nws tus ntoo cuam mus rau qhov chaw lawv yuav muab nws tua. 
Yes Xus kwv nws tus ntoo cuam, nws ntog, nws raug luag nplawm, raug luag cab thiab nto aub ncaug rau. Yes Xus ntog 3 zaug thiab nws sawv rov qab los. Lub sij hawm ntawd Niam Mab Liab kuj nyob ntawd thiab, ces Niam Mab Liab mob siab kawg nkaus. 
Thaum lawv coj Yes Xus mus txog qhov chaw yuav muab nws tua, mas Yes Xus ib ce lo ntshav tag. Hws thiab nplua tshauv lo thoob Yes Xus ib ce thiab muaj qhov txhab nyob puv nws lub cev. 
Peb yuav tsis nug tias ib tug neeg raug sab npaum li ntawd, puas mob ? 
Lawv xuas ntsia hlau los ntsia Yes Xus 2 sab tes thiab 2 sab taw rau ntawm Ntoo Cuam, ces lawv tsa tus Ntoo Cuam sawv. Cov neeg nyob ntawd ntsia ntsoov muaj 2 pab, ib pab yog cov hnyos Yes Xus, yog cov Thawj Leej Choj thiab cov Txwj Laus. Ib pab yog cov nyiam Yes Xus thiab lawv tu siab. Yog Niam Mab Liab thiab Yes Xus cov Thwj Tim. Dua li tseem muaj lwm pab neeg uas lawv tsis paub txog dab tsi li, tab sis thaum lawv pom Yes Xus raug ntsia saum Ntoo Cuam, mas lawv khuv leej. 
Huab Tais Yes Xus tuag rau Niam Mab Liab ntsia ntsoov, vim Niam Mab Liab yog tus nrog nraim Huab Tais Yes Xus txij thaum yug los mus txog hnub Yes Xus tuag. 
Tom qab Yes Xus siav tu lawm, cov tub rog Los Mas tseem xuas hmuv nkaug Yes Xus hauv siab thiab. Nyob hauv Ntawv Ntshiab hais tias : thaum lawv xuas hmuv nkaug Yes Xus hauv siab, mas muaj ntshav thiab muaj dej ntws tawm los. Txhais tias Huab Tais Yes Xus tau muab nws teev ntshav kawg los cawm ntiaj teb neeg. 
Nyob hauv peb txoj kev ntseeg, mas peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus tau ntxuav peb cov txhaum ntawm kev tuag los lawm. Thiab Huab Tais Yes Xus yuav coj peb rov mus cuag Leej Txiv uas yog Huab Tais Tswv Ntuj. 
Yes Xus cov Thwj Tim muab Yes Xus lub cev tuag coj mus tso rau hauv ib lub qhov tsua, uas nyob tsis deb ntawm qhov chaw lawv muab nws tua. 

 

Add new comment

2 + 14 =