HUAB TAIS YES XUS COV LUS QHIA

Thaum Yes Xus muaj 30 xyoo, mas nws pib mus tshaj Tswv Ntuj cov Lus. Huab Tais Yes Xus tau qhia ntau yam zoo rau ib zeej tsoom neeg, kom sawv daws txawj ua zoo thiab sib nyiam sib hlub. Kom sawv daws nrhiav lub cuab tam nyob saum ntuj, txhob nrhiav lub cuab tam nyob ntiaj teb no. Thiab Huab Tais Yes Xus qhia ib zeej tsoom neeg kom paub txog txoj kev mus cuag Tswv Ntuj uas yog peb Txiv.
Huab Tais Yes Xus hais tias :
- peb yuav tsum hlub thiab nyiam txhua leej txhua tus, tab txawm yog peb cov yeeb ncuab los peb yuav nyiam ib yam.
- Peb yuav thov Ntuj pab cov neeg raug luag quab yuam thiab raug caij tsuj.
- Peb txhob ntxhov siab txog tag kis, vim tag kis nws muaj nws yam uas peb tsis paub. Niaj hnub twb muaj kev phem kev tsis zoo los raug peb thiab peb twb nyuaj siab txaus lawm.
- Peb yuav xyaum mus rau lub qhov rooj nqaim, vim lub qhov rooj loj thiab dav yog txoj kev coj peb mus ua qhov piam sij thiab puas tsuaj, tab sis neeg feem coob nyiam mus taug txoj kev ntawd.
- Peb yuav ua tsob ntoo txi txiv zoo, vim peb paub tias tsob ntoo tsis zoo thiab txi txiv tsis zoo yog zoo li cas lawm.
- Lub tswv yim phem, kev tua neeg, kev ua tub sab tub nyiag, kev zes luag poj luag sev thiab kev hais lus cuav, ua kom peb muaj txhaum.

- Tus twg tsis muab hlob thiab nws ua neeg me xws li cov me nyuam yaus, mas nws yog tus loj nyob saum ntuj Ceeb Tsheej.
- Peb yuav nyiam thiab hlub luag tej ib yam li peb nyiam peb.
- Tus pub ib yam rau luag tej, mas nws muaj kev zoo siab ntau dua tus tau txais ib yam los ntawm luag tej.
- Peb yuav ua neeg siab loj siab dav thiab txawj zam txhaum rau luag tej, ces Tswv Ntuj yuav zam txhaum rau peb.
- Ntsev yog ib yam ua kom txhiam laj txhiam xws qab tuaj, tab sis yog ntsev tsuag lawm, yuav rov ua kom qab tuaj tsis leej tau. Cov ntsev tsuag ntawd yuav ua chiv tsis tau, tsuas zoo muab pov tseg xwb.
- Peb txhob ua neeg khav theeb thiab muab hlob, yog peb ua li ntawd mas peb yuav tsis tau txais txiaj ntsim los ntawm Tswv Ntuj, peb yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm cov neeg muab hlob thiab khav theeb.

Tas Huab Tais Yes Xus cov lus qhia no, puav leej muaj nyob hauv Ntawv Ntshiab. Yog leej twg hnov lawm, thov kom nws coj mus siv nyob hauv nws lub neej. Ces nws yuav ua lub neej kaj siab lug nyob hauv txoj kev sib nyiam sib hlub thiab nyob ntawm Tswv Ntuj xub ntiag mus li.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 8 =