Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 7 (Ten Comamdments)

7. Koj tsis txhob ua tub sab tub nyiag

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia qeb tim 7, “Koj tsis txhob ua tub sab tub nyiag!”

Huab Tais Ntuj kaum lo lus qhia no qhia kom tseeb tias kev muab luag lwm tus tej toob xib nyiag txiaj los ua yus tug yogi b txoj kev txhaum thiab kev nyiag txuj ci ntawm kev xav ntawm lwm tus los ua yus tug kuj yog kev txhaum thiab. Tswv Ntuj lo lus qhia no tseem suav txog kev ua neeg tsis ncaj ncees. Yus yuav tsum txaus siab rau yam ua yus muaj os. Txhob ua tub sab tub nyiag. Ua tsaug!

Add new comment

19 + 1 =