Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 5 (Ten Comamdments)

 

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 5

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia qeb tim 5, “Koj tsis txhob tua neeg!”

Kev tua neeg yog ib yam txhaum loj tshaj. Tswv Ntuj yog tus tswv ntawm peb txoj sia. Peb tsis muaj cai txo txoj sia, tsis hais lwm tus los yus tus kheej txoj sia. Tswv Ntuj pub txoj sia rau yus los cav txog Tswv Ntuj thiab ua qhov zoo pab luag tej, yus yuav tsum ntxuag yus thiab lwm tus txoj sia. Vim li no peb thiaj hlub thiab pab me nyuam ntsuag, poj niam, cov laus kom muaj cai sib luag ib yam li sawv daws.

Thaum kawg no kuv thov hais ib yam tseem ceeb rau nej paub tias kev txo yus txoj sia kuj yog ib txhaum loj tshaj. Vim tias qib tim ib, Tswv Ntuj yog tus tswv peb txoj sia, peb tsis yog tus tswv txoj sia  . Qib tim ob, peb hlob luaj li no tsis yog ib yam yooj yim yuav tsum xav txog peb niam peb txiv uas yug peb los.

Qib tim peb, peb yug los nyob niaj teb no yog Tswv Ntuj lub txiaj tsim pub rau peb tsis yog peb xav yog los peb tsis tau.

Qib tim plaub, nyob hauv peb lub neej yeej muaj kev taug mus. Thov kom nej ua lub neej uas muaj kev cia siab. Hnub no txawm tsaum ntuj nti lost seem muaj tag kis tshav ntuj nrig. Thov kom nej ua siab ntev ntawm kev nyuam kev txom nyem. Muaj ib hnub peb yuav ntsib txoj hauv kev mus. Ua li ntawd txhob txo yus txoj sia mog kwv tij hmoob.!

Add new comment

9 + 1 =