Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 2 (Ten commandments)

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 2

 

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia qeb tim ob hais tias “Koj yuav tsum hwm Huab Tais Ntuj lub npe.” Qeb no tseem ceeb tshaj plaws rau haiv neeg Israel vim tias lub npe tam li yog nws kiag. Thiab kev tis lub npe no yog ib yam tseem ceeb thiab muaj cim kawg nkaum.

Vim li ntawd, cov neeg Israel thiaj tsis tuav txog Tswv Ntuj lub npe uas yog qhov txwv, tsis pub hias txog. Sawv daws yuav hwm Huab Tais Ntuj lub npe.

Qhov tseeb tiag mas Tswv Ntuj tsis muaj lub npe, peb tsis paub nws hu li cas. Tam sis mas peb hu nws tias Tswv Ntuj (los haiv neeg Israel hu tias YHWH) vim tias peb paub tias nws yog tus tsim ntuj tsim teb thiab tus tswv. Kuv xav qhia li no xwb. Yog nej xav nug dab tsi kuj nug tau os!

Add new comment

19 + 0 =