Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 1 (Ten Comamdments 1)

Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia 1

Muaj qees leej thov kom kuv qhia txog “Huab Tais Ntuj Kaum lo lus qhia.” Kuv yuav siv lub sij hawm no piav txog Huab Tais Ntuj kaum lo lus qhia.

Qeb ib, hias tias “Koj yuav teev Huab Tais Ntuj ib tug xwb, thiab koj yuav nyiam Huab Tais Ntuj tshaj tas puas tsav yam.”

Qhov no muaj lub ntsiab tias nyob hauv lub sim ceeb no muaj Tswv Ntuj ib tug xwb yog tus loj tshaj plaws. Txawm muaj lwm tus dab lwm tus tswv los yeej mauj Tswv Ntuj muaj hwj chim tas puas tsav yam. Vim li ntawd, peb yuav tsum teev thiab nyiam Huab Tias Ntuj ib leej xwb. Qees leej hais tias “aws liv mtseeg tag nrho txhua txoj kev teev hawm, vim tias tag nrho puav leej zoo.” Xav li no yuav kev lawm. Peb tsis tsi nyog yuav teev hwm txhua yam. Vim txhua yam kev teev hawm tsis zoo ib yam. Txhua txoj kev teev hwm tsis zoo ib yam. Txhua txoj kev teev hawm nyias muaj nyias keeb kwm, nyias muaj nyias kev ntseeg uas sib ntxawv. Thov kom nej nkag siab txog zaj no thiab mog.

Add new comment

5 + 0 =