HNUB NYOOG YES XUS MUS SAUM NTUJ

Tom qab Huab Tais Yes Xus sawv rov los, nws tau nrog cov Thwj Tim nyon 40 hnub sib law. Huab Tais Yes Xus tau qhia lawv txog Ntuj Ceeb Tsheej thiab hais kom lawv tawm mus tshaj lub Moo Zoo kom thoob ntiaj teb thiab coj lawv los ua Huab Tais Yes Xus cov thwj tim.
Nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 28:18-20) Huab Tais Yes Xus hais tias : “Ntuj pub ib puas tsav yam hwj huam rau kuv nyob saum ntuj thiab nyob ntiaj teb no. Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv thwj tim. Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv. Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia rau nej. Hos kuv, mas kuv niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg.”
Tsis tas li, Huab Tais Yes Xus tseem ntuas lawv kom txhob maj tawm mus tawg, tiam sis kom lawv nyob hauv Yes Lus Xas Les tos txais Leej Ntuj Plig Ntshiab los nyob txwm hauv lawv tso. 
Thaum Yes Xus nrog lawv nyob, nws hais rau lawv kom tsis txhob tawm hauv Yes Lus Xas Les mus, kom lawv nyob tos Leej Txiv lo lus cog tseg : "Lo lus uas nej hnov kuv hais tias : Zam ua kab ke ntxuav nyob hauv dej. Hos nej, mas tshuav hnub puav xwb, nej yuav txais kab ke ntxuav nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab."
Thaum cov Hauv Paus Xa Lus nyob ua ke, lawv nug Yes Xus tias : "Huab Tais, nyem no puas yog lub sij hawm koj yuav rov tsa tus vaj His Xas Lais ?" 
Yes Xus hais rau lawv tias : "Tsis yog nej hauj lwm yuav paub txog lub zim txwv thiab lub sij hawm uas Leej Txiv siv nws lub hwj huam los teem cia. Tab sis, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav nqes los saum nej, ces nej yuav txais hwj huam, nej yuav ua kuv cov tim khawv nyob Yes Lus Xas Les, nyob thoob lub xeev Yus Das, thiab Xas Mas Lias, mus txog puag tim npoo ntiaj teb." (HL 1:4-8)
Mas Kos sau nyob hauv nws phau Ntawv Moo Zoo (MK 16:19) tias : Thaum Huab Tais Yes Xus hais cov lus no tas rau lawv, ces Ntuj nqa nws nce mus saum ntuj. Nws zaum ntawm Tswv Ntuj sab xis.
Yam no qhia pev tias Huab Tais Tswv Ntuj txaus siab rau txhia yam uas Huab Tais Yes Xus ua tias raws li nws cog lus cia. 
Nyem no Tswv Ntuj sab xis tsa Yes Xus nyob siab. Nws tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab ntawm Leej Txiv, vim Leej Txiv yeej tau cog lus li ntawd. Yes Xus thiaj tso Leej Ntuj Plig los rau sawv daws : yog qhov uas nej pom thiab nej hnov. Das Vis mas nws tsis tau nce mus saum ntuj. Tsis kav nws tau hais tias : Huab Tais hais rau kuv tus Huab Tais tias : Koj zaum ntawm kuv sab xis, mus txog thaum kuv muab koj cov yeeb ncuab los ua rooj rau koj tiag taw. "Tsoom His Xas Lais, nej yuav paub meej tias : Tswv Ntuj tsa tus Yes Xus uas nej tau dai saum ntoo cuam, ua Huab Tais thiab ua Leej Pleev." (HL 2:33-36)
Yes Xus tau txo nws qis dua cov Tshiab ib me ntu, ces peb pom nws tau lub hwj chim thiab lub koob meej roos nws, vim nws tau txais txoj kev tuag. Nws yuav tsum saj txoj kev tuag, nws thiaj pab tau txhua tus neeg. Tswv Ntuj lub txiaj ntsim mus li ntawd. (HN 2:9)
Paj Lug sau rau cov ntseeg hauv Fis Lis Pos tias : Vim li ntawd, mas Tswv Ntuj thiaj tsa Yes Xus ua ib tug loj nyob siab siab. Tswv Ntuj muab lub npe uas nyob siab dua lwm cov npe rau nws. (FLP 2:9)
Vim li hais los saud, mas peb cov ntseeg thiaj ua hnub nyoog nco txog Huab Tais Yes Xus mus saum Ntuj, thiab peb yuav tsum mus tshaj lub Moo Zoo kom thoob ntiaj teb.
Nas Xas Les yog ib lub nroog me tsis nto npe dab tsi li, twb yog Nas Tas Nais los nws twb hais tias “Puas yuav muaj ib yam zoo tawm hauv Nas Xas Lws tuaj tau?”
Tiam sis yam tseem ceeb hauv Nas Xas Les yog Huab Tais Yes Xus. Huab Tais Yes Xus ua kom Fis Lis Pos thiab Nas Tas Nais tig los ua nws Thwj Tim thiab nkawd tau pom Huab Tais Yes Xus nce mus saum Ntuj raws li Huab Tais Yes Xus tau hais rau Ns Tas Nais tias : “Kuv hais qhov muaj tseeb tiag rau nej: Nej yuav pom ntuj qhib los, thiab pom Tswv Ntuj cov Tshiab nce thiab nqes los saum Neeg Leej Tub.” (Z 1:51)
Cov kwv tij, yog peb ntseeg mas peb yuav pom Ntuj lub hwj huam. Fis Lis Pos thiab Nas Tas Nais nkawd ntseeg mas nkawd thiaj pom Huab Tais Yes Xus nce mus saum Ntuj. Tsis zoo li cov kws ntawv Ntshiab thiab cov Fas Lis Xais uas lawv paub Txoj Cai zoo tiam sis tsis muaj kev ntseeg, lawv xav pom tej lub Cim mas lawv thiaj ntseeg. Yog li lawv yuav pom kev sawv rov los xwb, yog lawv tsis ntseeg mas yuav raug txiav txim.

 

Add new comment

11 + 5 =