Hnub Chiv Tim 6 Lub 6 Hlis

Hnub Chiv Tim 6 Lub 6 Hlis

Lub cail nruab xyoo

Mas Kos 4:26-34

Hnub chiv no Yes Xus hais txog Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas?

Yog mu snug neeg coob leej tias Ntuj lub Ceeb Tsheej zoo li cas raws li lawv xav, nyias yuav teb raws li nyias xav. Qees leej hais tias Ntuj lub ceeb tsheej nyob saum ntuj, lwm tus hais tias nyob dua ib lub ntuj, lwm tug kuj hais tias tsis muaj. Peb nyias xav nyias ntxawv txav. Kuj zoo lawm! Tseem tsis tau muaj leej twg mus pom, puas yog?

Tab sis Yes Xus piav ib zaj paj lug txog Ntuj lub ceeb tsheej rau peb sawv daws to taub zoo li no. Ntuj lub ceeb tsheej zoo li noob Mustard uas me me. Thaum tseb tas, nws hlob siab dua tas txhia yam zaub. Nws ncau ceg mus deb. Tsoom noog ya saum ntuj tuaj nkaum tau hauv nws qhov ntxoov.

Peb mloog tas lawm, peb yuav pom tias Yes Xus tsis piv Ntuj lub ceeb tsheej yog ib thaj chaws. Nws tsis hais txog qhov ntawd. Tab sis nws hais txog Ntuj lub ceeb tsheej yog kev ua neej hauv ib tug neeg uas yog neeg tsis muaj hwj chim, tsis muaj koob meej, tsis nplua nuj. Yog ib tug neeg tsim txiaj xwb ib yam li lub noob me me. Tab sis nws ua neeg zoo, ua neeg tsim txiaj, nws txawj hlub luag tej, pab sawv daws, ua neeg siab dawb siab huv. Lwm tug tuaj nkaum tau hauv nws qhov ntxoov. Qhov no yog Ntuj lub ceeb tsheej uas Yes Xus hais txog.

Thov nej sawv daws to taub tias Ntuj lub ceeb tsheej tsis nyob deb ntawm peb, nyob nruab nrab peb. Nyob ntawm yus tus kheej uas yus yuav tsim Ntuj lub ceeb tsheej los yus yuav mus kom deb Ntuj lub Ceeb tsheej. Yes Xus qhia li cas, thov kom peb nco ntsoov cia hauv peb lub siab thiab ua raws li nws qhia.

 

Add new comment

9 + 5 =