Hnub Chiv Tim 5 Lub 9 Hlis 2021 (XXIII Sunday Ordinary Time homely in Hmong language)

Hnub Chiv Tim 5 Lub 9 Hlis 2021

Lub caij nyob nruab xyoo
Mas Kos 7:31-37
Nws ua tas puas tsav yam zoo. Nws ua kom neeg lag nseg hnov lus tau, ua kom
cov neeg ruam hais lus meej!
Nyob zoo…
Huab Tais Yes Xus qhib neeg pob ntseg thiab qhov ncauj. Nws kho cov neeg mob
raws li tus yaj saub His Xais tau hais tseg. Nws hais tias “Nej tus Huab Tais yuav
tuaj cawm nej. Cov neeg dig muag rov pom kev, cov neeg lag ntseg rov hnov lus
tau. Tus nplaig txhav qw suab zoo siab. Yog cov Isarael pom li no, qhov ntawd
txhais tias Tswv Ntuj tuaj cawm lawv lawm. Nyob hauv ntawd Moo Zoo zaj no,
Mas Kos xav kom cov ntseeg thiab raws Yes Xus paub tias muaj yam uas His Xais
tau hais tseg tam sim no Yes Xus tab tom ua. Qhov ua rau sawv daws poob siab
nthav. Vim lawv paub tias tus muaj peev xwm ua tej yam no yog Tswv Ntuj ib leej
xwb.
Nyob hauv cov Israel keeb kwm, cov neeg ruam thiab neeg lag ntseg yog cov neeg
txhaum los raug foom lus phem, tau ua khaum los. Sawv daws tsis xav mus ze nws
vim nws yog neeg tsis huv, nws yuav ua kom yus los tej txhaum ntawd thiab. Tab
sis, Yes Xus tsis ntshai tej yam ntawd vim nws muaj yeej ntawm kev txhaum. Nws
thiaj yog tus muaj hwj huam qhib cov pob ntseg kom hnov tuaj qhib qhov ncauj
kom hais lus tau. Yes Xus ua li no vim nws daws lawv cov txhaum, zam lawv cov
txim. Qhov no yog lub ntsiab ntawm Tswv Ntuj lo lus hauv hnub no. Peb sawv
daws kuj yog neeg txhaum ib yam li cov neeg ruam no. Peb kuj xav tau kev zam
txim ntawm Tswv Ntuj mus li. Vim li ntawd, niaj hnub peb yuav tsum tig peb lub
siab los nhriav Tswv Ntuj thiab txhua zaum uas peb ua txhaum, peb yuav tsum tu
siab. Muaj cuab kav tig los nhriav Tswv Ntuj ib yam li cov neeg ruam hauv lub
Moo Zoo hnub no.
Thov kom ua siab loj los nhriav Tswv Ntuj mog kwv tij Hmoob!

Add new comment

9 + 6 =