Hnub Chiv Tim 3 Lub 10 Hlis 2021 (27 Sunday Ordinary Time Homely )

Hnub Chiv Tim 3 Lub 10 Hlis 2021

Lub caij nyob nruab xyoo

Mas Kos 10: 2-16

Kuv ntseeg tias Fas Lis Xais lo lus nug kuj yog txheej neeg niaj hnub no lo lus nug thiab uas hais tias ib tug txiv neej yuav nrauj nws poj niam los ib tug poj niam yuav nrauj nws tus txiv puas tau? Thaum peb saib tib neeg lub neej niaj hnub nyem no, peb pom lo lus teb ces yog “tau kawg” tus twg los ua li no. Nyob hauv lub neej vam meej niaj hnub  nyem no kev sib nrauj yog ib txoj kev uas poj niam txiv neej muaj vaj huam sib laug. Yog muaj qhov pom yog tiag, kuj nrauj tau.

Tab sis Yes Xus txwv txoj kev sib nrauj vim tias raws li Ntuj tsim tib neeg los poj niam thiab txiv neej yuav tsum ua neej ua ke, ua txij ua nkawm, sib pab sib txhawb ua neej kom muaj xeeb leej xeeb ntxwv ntxiv mus. Tib neeg yeej muaj txij muaj nkawm tsis txhob sib faib sib ncaim niaj tib neeg yeej zoo li no los txog thaum neej ua txhaum thiab ntau dua no, Yes Xus hais li ntawd vim tias Yes Xus paub tias cov Jew lub neej saib tsis tau poj niam. Yog tus poj niam twg nrauj nws tus txiv yuav raug sawv daws rhuav tseg muag, thiab rau txim. Nws lub neej yuav raug kev txom nyem tas mus li. Yes Xus hlub cov poj niam no nws thiaj txwv tsis pub muaj kev sib nrauj.

Tab sis qhov uas tseem ceeb tshaj plaws, yog lub hauv paus hauv ntsis ntawm txoj kev sib hlub hauv tus txiv thiab tus poj niam. Thaum nkawd sib yuav nyob hauv txoj kev sib hlub, Tswv Ntuj foom koob foom hmoov rau nkawd, Tswv Ntuj nyob hauv ob tug lub neej ob tug yuav tsis sib ncaim tab sis yuav los koom ua ib leej. Vim kev sib hlub ua kom ua ib pab ib pawg, tsis sib ncaim, tsis sib faib. Raws li ntawd thaum sib yuav nyob hauv txoj kev sib hlub yog sib nrauj mas txhaum. Yes Xus tsis pub nrauj vim nws qhia txog tus txiv tus poj niam txoj kev sib hlub zoo li no. Yog li ntawd, tus txiv thiab tus poj niam yuav tsum mloog tus poj niam hais, tus poj niam yuav tsum mloog tus txiv hais thiab sib pab txhawb nqa tas puas tsav yam.

Thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau txhua txhua txij nkawd kom muaj kev sib hlub ua ib lub siab ib lub ntsws, tus txiv txawj saib tau tus poj niam, tus poj niam txawj saib tau tus txiv sib txhawb ua neej tas mus li.

Add new comment

9 + 0 =