Hnub Chiv Tim 18 Lub 7 Hlis 2021

 Hnub Chiv Tim 18 Lub 7 Hlis 2021

Lub cail nruab xyoo

Mas Kos 6:30-34

Ntau zaum Yes Xus cov thwj tim muaj hauj lwm natu yam, ces tsis lawv tsis xyeem tsis tau so. Lawv mus tshaj Ntuj lus rau qhov txhia chaw, tsis muaj lub sij hawm los nyob ua ke. Lawv rau siab ua hauj lwm, tshaj Ntuj lus kuj yog ib qho zoo lawm! Tam sis mas, kev ua hauj lwm ntau dhau kuj tsis zoo ua rau Yus tsis muaj sij hawm rau yus tus kheej.

Yes Xus pom tias qhov no yog qhov tseem ceeb. Nws cov thwj tim yuav muaj sij hawm los nyob ua ke los sib tham, los nyob xav tswv yim, thiab teev Ntuj ua ke. Yes Xus thiaj caw nws cov thwj tim muss iv sij hawm nyob ua ke ntawm ib qho xu kev, tsis muaj neeg tuaj txob lawv.

Qho no yog ib qho tseem ceeb tshaj. Kuv caw nej sawv daws los xav tswv yim txog yus lub neej tias yus siv sij hawm ntau dhau ua hauj lwm, nhriav nyiaj nhriav txiaj tsis nco qab txog yus tsev neeg, yus poij niam, yus tej me tub me nyuam los yus tus txiv tsis nco qab ntsuam txog yus lub neej tias “Oh kuv taug txoj kev no puas yog los yuam kev lawm? Los kuv puas muaj sij hawm ua Tswv Ntuj tsaug? Kuv puas muaj sij hawm teev Ntuj thiab mloog Tswv Ntuj lo lus uas nws hais rau kuv? Los kuv muab hauj lwm saib hlob tsis muaj sij hawm rau kuv tsev neeg, thiab siv sij hawm nhriav nyiaj nhriav txiaj, nhriav noj nhriav haus, tsis hlub txog tib neej lawm.”

Kuv thov muab lo lus rau nej xav tswv yim txog tej yam uas kuv hais tas los no thiab mog! Pub lub neej tsis yog kev ua hauj lwm, nhriav noj nhriav haus xwb. Peb tseem muaj lwm yam uas tseem ceeb dua no. kuv xav nthuav li no xwb.

Thov kom Tswv Ntuj pab coj nej txoj hauv kev hauv nej lub neej kom mus rau qhov ncaj qhov zoo nawj!

Add new comment

5 + 3 =