Hnub Chiv Tim 10 Lub 10 Hlis 2021 (28th Sunday Ordinary Time Homely)

Hnub Chiv Tim 10 Lub 10 Hlis 2021

Mas kos 10:17-30

Nyob hauv Mos Kos ntawd Moo Zoo hnub no, tus neeg no tab tom nhriav lub neej uas muaj txoj sia nyob mus li. Nws tau ua raws Mais Xes txoj cai tas nrho: nws tsis tua neeg, nws tsis zes luag txij luag nkawm, nws tsis ua tub sab tub nyiag, nws tsis ua tim khawv cuav tim khawv dag, nws tsis ua phem rau luag tej, nws hwm nws niam nws txiv. Nws ua zoo kawg lawm. Tab sis tseem tsis tau txaus, nws tseem xav tias tseem tshuav qee yam tsis puv lub siab, yuav tsum nhriav. Nws paub tias yuav kom tau txoj sia nyob mus li, tseem muaj lwm yam yuav tsum ua tshaj dua ua raws Mais Xes txoj cai. Yes Xus paub txog qhov no zoo nws thiaj nug tus neeg no kom nws mus muag nws lub cuab tam ces muab pub rau cov neeg pluag.

Yam uas Yes Xus thov ntawm nws tsis yog muab nyiag txiag muab cuab tam pov tseg, tab sis nws thov kom nws daw nws lub siab uas khi nyob ntawm cuab tam ntawd. Vim lub siab uas ntshaw cuab yeej cuab tam ntau dhau yuav ua kom yus lub siab tsis muaj kev twj lig thiab ua kom tus ntawd ua toob xwb thiab nyiaj txiag qhev, tsis muaj kev ywj pheej nhriav yam zoo nkauj yam muaj qes thiab kev zoo. Yog tsis ua li ntawd yuav raws Yes Xus qab nyuaj.

Zaj no yog zaj qhia tseem ceeb rau peb kwv tij sawv daws. Nyob hauv peb lub neej txhob cia kev nhriav nyiag nhriav txiag los thaiv kev nhriav Tswv Ntuj kev ntsib Tswv Ntuj, kev teev Ntuj. Tiag tiag mas  nyiag txiag yog yam uas tseem ceeb yog yus txoj sia, tab sis tsis yog yam ua muaj qes tshaj plaws. Vim lub hom phiaj uas nhriav nyiag yog ua kom yus muaj kev zoo siab ua kom yus lub neej lub siab kaj lug, puas yog?

Thov kom Tswv Ntuj lo lush nub no tsom kev kaj lug hauv peb lub neej, pab peb nhriav Tswv Ntuj kom tau tuaj nyob hauv niaj hnub ntxiv mus. Nyob zoo.

 

Add new comment

2 + 14 =