ZAJ NYEEM HNUB TIM 1 LUB 7 HLI 2020

LIS PIAM 13 CAIJ NRUAB XYOOS.
Cov neeg raug dab nyob Nkas Das Las. (MT.8 : 28 – 34)

Thaum Yes Xus tuaj txog sab ntug dej tim ub, txog rau Nkas Das Las teb chaws, muaj ob tug neeg raug dab tawm hauv cov ntxa tuaj cuag Yes Xus. Nkawd tsiv tsaim kawg, tsis muaj leeg twg muaj cuab kav taug txoj kev ntawd li. Ob tug ntawd qw nrov nrov tias : "Tswv Ntuj Leej Tub, koj xav ua dab tsi rau wb ? Tsis tau txog lub caij, koj txawm siv tuaj tsim txom wb lod ?"
Nyob tsis deb ntawd, muaj ib pab npua coob tab tom noj zaub. Cov dab thov Yes Xus tias : "Yog koj ntiab peb tawm, thov koj cia peb mus nyob hauv pab npua tod." 
Yes Xus teb tias : "Kav tsij mus."
Cov dab tawm plaws nkag mus nyob hauv cov npua, ces tas pab npua dhia puag saum tsag rau hauv dej ntuj. Pab npua tuag tas rau hauv dej. Cov tub zov npua tso tes khiav mus hauv nroog, lawv mus piav tej xwm tshwm sim rau ob tug neeg raug dab ntawd huv tib si. Ces tas lub nroog tawm tuaj cuag Yes Xus. Thaum lawv pom nws, lawv thov kom nws tawm hauv lub teb chaws mus.

 

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading