NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 8/11/2019

LK 16 : 1-8

Tus tim xyoob xyuam xim.

1 Yes Xus tseem hais rau cov thwj tim tias : "Muaj ib tug neeg nplua nuj, nws muaj ib tug tim xyoob xam txiaj. Luag qhia tus tswv tias tus tim xyoob muab nws tej nyiaj txiag siv lwj siv liam. 2 Tus tswv hu tus tim xyoob tuaj, nws hais rau tus tim xyoob tias : ‘Kuv hnov hais dab tsi txog koj ? Koj qhia saib koj siv kuv tej nyiaj txiag li cas. Txij no mus, koj yuav tsis tau ua tus xam txiaj ntxiv.’ 3 Tus tim xyoob xav zoj rau nruab siab tias : Kuv yuav ua li cas, vim kuv tus tswv yuav tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv ? Mus ncaws teb ? Kuv tsis muaj zog. Mus thov khawv ? Kuv kuj txaj muag... 4 Kuv paub kuv yuav ua dab tsi kom thaum lawv tshem txoj hauj lwm xam txiaj ntawm kuv lawd, muaj neeg txais kuv mus nyob hauv lawv tsev. 5 Ces tus tim xyoob hu cov neeg tshuav nqi ntawm tus tswv ib tug zuj zus tuaj. Nws hais rau thawj tug tias : Koj tshuav nuj nqi ntawm kuv tus tswv npaum li cas ? 6 Tus tshuav nqi teb tias : Ib puas hub roj. Tus tim xyoob hais rau nws tias : 'Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj zaum, koj sau  sai sai ua tsib caug.' 7 Tus tim xyoob hais rau lwm tus tias : Koj ne, koj tshuav nqi pes tsawg ? Nws hais tias : Ib puas phawv nplej. Tus tim xyoob hais rau nws tias : 'Muab koj daim ntawv tshuav nqi los, koj sau ua yim caum.' 8 Tus tswv qhuas tus tim xyoob siab tsis ncaj txawj ua neeg xyuam xim. Vim ntiaj teb neeg cov tub, thaum lawv nrog lawv cov npawg ua ke, lawv xyuam xim dua kev kaj cov tub.

 

Kwv tij hmoob sawv daws, nyob rau hauv peb kev ua neej, peb niaj hnub ua hauj lwm, thiab kuj muaj ntau zaus peb muaj kev sib khib, muaj kev sib cav sib ceg, vim ib tug ua tsis ncaj rau lwm tus. Txoj kev tsis ncaj ncees thiaj muaj nyob txhua txhhia qhov chaw. Muab piv txwv li cov ua hauj lwm tom company los yog tsev tuam txhab, qee zaus yus tau ua tej yam tsis ncaj rau yus txoj hauj lwm, los yog yus ua yus qhov hauj lwm  tsis zoo, tiam sis, tus tswv tsis paub ces yus xav hais tias, kav liam, xij peem. Qhov no yog yus tsis ncaj rau yus txoj hauj lwm. Hos cov ua lag ua luam, qee zaus yus muab tej yam khoom tsis zoo, coj los ntxias muag rau luag tej kom tau nyiaj, muaj qee zaus yus tseem kaus luag lwm tus thiab. Qhov no kuj yog ib qho uas yus coj tsis ncaj thiab. Los yog cov ua liaj ua teb, qee zaus yus tej qoob twb tsis zoo los yus xav muag kom tau tus nqi kim, qee zaus yus siv tshuaj ua kom yus cov qoob zoo nkauj tuaj thiaj muag tau nqi, tiam sis, yus tsis xav txog tias cov tshuaj ntawd ua mob rau cov neeg noj. Li ntawd ib paus tsav yam uas hais los no, puas yog yog kev tsis ncaj ncees. Yog peb ua tsis ncaj rau luag lwm tus ces peb kuj muaj txhaum thiab. Tej zaum peb ua yam li peb tsis nco ceev faj, peb niaj hnub ua, peb tsis yog txhob txwm, ces zoo li peb nco xav tias qhov ntawd, yuav yog kev txhaum kev npam.

Li ntawd, hnub no Huab Tais Yes Xus thiaj txhib peb siab kom peb yuam tsum xyaum coj ncaj rau peb  tus kheej, coj ncaj rau yus cov hauj lwm txhua txhia hnub. Vim tias, tej yam kev txhaum me me uas peb niaj hnub ua, qhov kawg nws yuav ua tus kab mob rau peb tus ntsuj plig, thiab ib hnub twg yuav loj zuj zus tuaj thiab ua rau peb tuag tau, zoo yam li tus tim xyoob xam txiaj nyob rau hau zaj hnub no, uas nws niaj ua tsis ncaj rau luag tej, nws tsis nco ceev faj tias ib hnub twg tus tswv paub ces tus Tswv yuav muab nws rho tawm ntawm nws txoj hauj lwm. Li ntawd, peb thiaj yuav tsum xyaum coj ncaj thiab ua zoo txhua txhia hnub ces peb thiaj yuav ua tau ib lub neej nyob kaj nyob huv. 

Kwv tij sawv daws Huab Tais Yes Xus yog peb tus tswv siab zoo, nws tos kom peb tig los nriav nws thiab mloog nws txhua txhia hnub, ces peb yuav nrhiav tau kev dim ntawm kev txhaum.

Add new comment

3 + 13 =

Please wait while the page is loading