XAUS TSAB NTAWV VAJ QHIA UA COV TXIV PLIG TSAUG

Txhua txhua xyoo hnub tim 4 lub 8 hli, lub Koom Txoos ua hmoov tsuj xeeb nco txog Leej Ntshiab Zam Mab Liab Vias Nes uas yog ib tug Txiv Plig Fab Kis ntshiab huv. Vaj Qhia Pis Os tim 11 tau tsa Txiv Plig Zam Vias Nes ua tus Leej Ntshiab pov hwm cov Txiv Plig xyoo 1929. Yog lub hnub nyoog txwm 160 xyoo uas Txiv Plig Zam Vias Nes tau tso lub ntiaj teb no tseg. Vim li ntawd, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj siv lub sij hawm no sau ntawv ua cov Txiv Plig tsaug, uas sawv daws tau muaj lub siab kub lug ua Tswv Ntuj txoj hauj lwm raws li sawv daws cov lus cog tseg. Nod yog lub Cim qhia txog kev hwm Tswv Ntuj, thiab tseem muaj ntau leej uas lawv tsis ntshai coj lub neej raws li lawv txoj kev cog lus tag ib sim neej. Vaj Qhia hais rau cov Txiv Plig uas tab tom ua hauj lwm tias : “Lawv yog cov nyob tom hauv ntej thiab ris lub nra hnyav, tiv kev kub ntxhov yog vim lawv muab siab rau txog Tswv Ntuj haiv neeg uas yog cov neeg ntseeg. Kuv uas yog sawv daws tij los yog sawv daws ib leeg txiv, kuv ua sawv daws tsaug nyob hauv tsab ntawv no uas yog Tswv Ntuj haiv neeg Ntshiab thiab ncaj ncees rau Tswv Ntuj, ua tsaug txhua txhua yam uas cov Txiv Plig tau ua rau Tswv Ntuj haiv neeg.” Vaj Qhia tseem hais ntxiv rau cov Txiv Plig, kom txhob qaug zog, tab txawm muaj ntau yam teeb meem los raug cov Txiv Plig xws li cov xwm quab yuam ua dev ua npua, tsis kav Tswv Ntuj lub zog nres sawv daws thiab Vaj Qhia txhawb sawv daws lub zog kom sawv taus khov kho. Vaj Qhia hais tias : nyob hauv cov xwm txheej no, yuav ua kom cov Txiv Plig poob qis thiab tsis muaj tsim, tab sis vam tias Tswv Ntuj yuav ntxuav sawv daws cov txhaum xws li tus nraug vauv ntxuav tus nkauj nyab kom rov ntshiab huv tuaj thiab hloov txhua yam kom xis Tswv Ntuj siab. Tswv Ntuj yuav pab npo sawv daws kom dim ntawm tus npau suav uas tsim tsis nto thiab txoj kev ua txuj ua zoo. Vaj Qhia thov kom sawv daws txhob poob mus rau txoj kev ntxias dag uas qab zib, vim nws yuav ua kom yus tus cuj pwm liam thiab txais tej yam tsis zoo, tsis ncaj ncees. Yog tias leej twg poob rau txoj kev ntxias li no, mas thov kom nws tsa taub hau ntsia Niam Mab Liab vam txog Niam Mab Liab nplij nws siab, thov kom Niam Mab Liab pab kom nws tau nyob twj lij thiab dim ntawm kev phem. Vaj Qhia ua ib tsoom Txiv Plig tsaug uas sawv daws tau cog lus muab lub cev thiab txoj sia rau Tswv Ntuj. Ua tsaug sawv daws tej hauj lwm uas nrog tsoom Txiv Plig thiab cov Tswv Qhia sib koom siab, vim sawv daws ua tim khawv tsis thaub qab thiab muaj lub siab ntev. Zoo yam li tus Xas Mas Lias siab zoo nyob hauv zaj kwv huam thiab cov thaj txi Ntuj ua Tswv Ntuj tsaug txhua txhia hnub.

Qhov kawg Vaj Qhia qhia cov Txiv Plig tias : “Nej tsis yuav thim tsis thaub qab thiab yuav tsis khiav ntawm nej pawg ntseeg. Tsis khiav ntawm Tswv Qhia thiab Tswv Ntuj cov neeg, vim cov neeg ntseeg yog nej qhov chaw nkaum so los siav thiab yog qhov chaw sov siab uas nej txaus siab tshaj.”

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading