VAS TIS KAS THIAB SUAV COG LUS THAWJ SAUG

Vas Tis Kas thiab Suav sib cog lus thawj zaug nyob hauv Suav cov liv xwm. Nyob hauv tsab ntawv sib cog lus, Vas Tas Kas hais tias Vas Tis Kas lees txais 7 tug Txiv Plig Suav uas yog cov tseem hwv Suav tsa. Ib txwm los Vas Tis Kas tsis lees txais cov Txiv Plig Suav uas yog tseem hwv Suav tsa, vim Vas Tis Kas tsis kam txais tseem hwv Suav lub hwj chim. Ob tog ua cov ntaub ntawv pom zoo no nyob hauv tuam ceeb Pej Ceeb, thiab raug tshaj tawm rau ntiaj teb paub nyob hauv lub 9 hlis dhau los, uas yog lub sij hawm Vaj Qhia mus tsham Lis Tus Vas teb (Lithuania). Tam sim no Vas Tis Kas tsuas lees txais tseem hwv Thais Vas lub hwj chim xwb, vim Vas Tis Kas tau txiav kev phooj ywg nrog tseem hwv Suav txij xyoo 1931 los lawm. Cov teeb meem no ntsia pom tias Vas Tis Kas thiab Thais Vas tab tom yuav sib tu ncua, vim Vas Tis Kas mus lees txais tseem hwv Suav lawm. Suav tus pwm tsav txawv teb chaws hais thawj zaug tias : ob tog kev sib cog lus, mas ua kom tau kev sib txuas lus thiab sib koom tes txhim kho kev phooj ywg yam tom ntej kom vam meej xwb. Txawm li cas kuj xij, tus Tswv Qhia Liab Yos Xes Tsaws (Zhen) uas nws yog tus thawj coj ntawm cov Txiv Plig nyob Hooj Koos thuam tias : kev sib cog lus ntawm Vas Tis Kas, mas zoo li muag qhov tseem ceeb ntawm yus txoj kev teev hawm rau tseem hwv koom tshaj. Zoo li tab tom xa tsiaj rau hma qhov ncauj, qhov no yog kev ntxeev siab uas tsis txaus ntseeg kiag.

Dhau ntawm Vas Tis Kas lawm, tseem tshuav 16 lub teb chaws uas lawv tseem muaj tiam lis nrog cov tseem hwv Thais Vas. Hos cov teb chaws uas ncaim ntawm Thais Vas thiab tig los nrog tseem hwv Suav ntaus phooj ywg lub kawg, mas yog lub teb chaws Xas Vas Dos (El Salvador) uas nyob As Mes Lis Kas Nrab. Lub teb chaws Xas Vas Dos nrog tseem hwv Suav sib cog lus ua phooj ywg hnub tim 24 lub 8 hli xyoo 2019 no.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 14 =

Please wait while the page is loading