VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS NTSIB BERNICE KING

Hnub tim 19 lub 6 hli 2020 no, cov neeg As Fiv Kas uas nyob As Mes Lis Kas teb tau ua hmoov tsuj xeeb nco txog hnub uas lawv dim ntawm kev quab yuam caij tsuj los ntawm tsov rog nyob hauv lub xeev Texa. Lub rooj ntawv xov xwm Vatican News tau nug Bernice King uas yog yawg Mastin Luther King tus ntxhais tias : kev muab nws tus kheej los ua cov hauj lwm thov kev ywj pheej rau neeg xws li nws txiv, mas zoo li nws tau koom nrog nws txiv thiab Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txoj kev sib ntsib 2 zaug nyob hauv xyoo 2018. Tsis yog tias cov neeg As Mes Lis Kas xwb, tas ntiaj teb neeg puav leej mob siab txog Floyd txoj kev tuag. Zoo li ntau plhom leej neeg nyob thoob ntiaj teb pom txog nws txiv lo lus hais tias : “Tam sim no peb tab tom ntsib kev kub ntxhov loj kawg.”
Cov Koom Haum kev ncaj ncees thiab cov Koom Haum lag luam sawv daws tab tom koom nrog tus thawj coj ntawm cov neeg tawv dub. Ces kuv yuav ua li cas los pab kom sawv daws tau kev dim. Vim kuv pom tias tam sim no muaj cov haiv neeg tawv nqaij sib txawv sib sau tawm tsam coob zuj zus. Yog tias sawv daws tawm los sib sau kom coob, mas kev taij thov kev ncaj ncees yuav muaj zog tuaj. Hais txog kev caij tsuj ntawm cov haiv neeg tawv nqaij sib txawv, mas yog ib qho txaus tu siab heev. Vim kev caij tsuj cov haiv neeg tawv nqaij sib txawv muaj nyob hauv tej chaw ua hauj lwm, hauv cov tsev kawm ntawv thiab kev ua lub neej nyob. Kuv xav tias peb yuav tau ua kom cov nom tswv zoo siab lees txais cov teeb meem no thiab qhia txog cov teeb meem ntawm kev caij tsuj cov neeg tawv nqaij sib txawv.  

Add new comment

10 + 7 =

Please wait while the page is loading