SOJ NTSUAM TXOG COV NEEG QHUAS TXOG VAJ QHIA

Kev soj ntsuam txog cov neeg nyiam Vaj Qhia thiab tsis nyiam, raws li Win/International Gallup. Pom tau tias cov neeg nyob thoob ntiaj teb feem coob saib Vaj Qhia Fas Ntshis Kus mus rau qhov zoo ntau dua. Win soj ntsuam nyob hauv 64 lub teb chaws nyob thoob ntiaj teb, mas pom tau tias 54 feem pua saib tias Vaj Qhia yog neeg zoo thiab lawv hwm nws. 12 feem pua tsis nyiam thiab tsis qhuas txog Vaj Qhia. 34 feem pua, mas soj ntsuam tsis tau. Cov teb chaws uas lawv cav txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiab hwm, mas yog cov teb chaws Latin As Mes Lis Kas, xeev ntuj As Mes Lis Kas Pej thiab cov teb chaws Aws Los Pas. 
64 feem puas ntawm cov teb chaws, xws li Pos Tws Nkas teb, Fis Lis Pees teb, As Zees Tis Nas teb thiab Is Tas Lias teb, mas lawv hwm thiab qhuas Vaj Qhia kawg. Raws kev soj ntsuam thiab ntxig nug, yog tias dhau ntawm koj txoj kev teev hawm lawm, koj pom tias Vaj Qhia yog ib tug neeg zoo li cas thiab nws puas muaj hwj chim ? Ib co neeg hais tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yog ib tug neeg nyob ntawm lawv txoj kev teev hawm sab nraud xwb. Tab sis qhov tiag tas ntiaj teb neeg feem coob lawv qhuas thiab hwm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus heev. Cov teb chaws uas lawv hwm thiab qhuas txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus, muab faib raws li no : xeev ntuj Latin As Mes Lis Kas yog 77 feem pua. Xeev ntuj As Mes Lis Kas Pej yog 63 feem pua, thiab cov teb chaws Aws Los Pas yog 62 feem pua. Cov kev teev hawm uas lawv nyiam thiab hwm Vaj Qhia, mas cov Kav Tos Liv yog 85 feem pua. Cov His Xas Lais yog 65 feem pua thiab cov Mawv Xis Lim yog 28 feem pua. Cov teev hawm Phus Thas los sis yog hauj sam, mas lawv nyiam Vaj Qhia thiab hwm Vaj Qhia li ntawm 33 feem pua xwb. Cov teev hawm Phus Thas thiab cov Mawv Xis Lim 55 feem pua lawv tsis paub txog Vaj Qhia Fas Ntshis Kus. Muab Vaj Qhia Fas Ntshis Kus los piv rau tej tus nom nto npe  nyob thoob ntiaj teb, mas Vaj Qhia tau 41 lub suab. As Mes Lis Kas tus Txoov Tim Tswv Os Npav Mam tau 30 lub suab. Tus Txoov Tim Tswv Zes Mas Nias tau 13 lub suab. Aas Kiv tus thawj pwm tsav David Khas Mes Los (David Cameron) tau 10 lub suab. Tus Txoov Tim Tswv Fab Kis Foos Xuas Hos Les (Francois Holland) tau 6 lub suab. Txhais tau tias tas cov nom kav teb chaws raws li hais los no, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yog tus tau suab ntau tshaj cov. Vim li ntawd, tas ib tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb feem coob thiaj cav txog thiab hwm Vaj Qhia Fas Ntshis Kus. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 2 =

Please wait while the page is loading