IB TUG POJ NIAM THAIB UAS NWS TUS ME NYUAM MUAJ 6 HLI, HAIS TXOG VAJ QHIA FAS NTSHIS KUS.

Hnub tim 21 lub 11 hlis 2019 dhau los, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hnia ib tug me nyuam tub 6 hli lub hauv pliaj. Tus me nyuam niam hais tias : hnub ntawd, huab cua sov sov vaum vaum thiab tib neeg coob coob, nws puag 2 tug me nyuam nyob hauv ib pab neeg coob coob, ua rau leej niam yuav luag thim rov qab. Tus poj niam ntawd yog ib tug neeg ntseeg Kav Tos Liv, nws hnub nyoog muaj 37 xyoo. Tab sis yog vim nws ntseeg thiab cia siab rau Vaj Qhia Fas Ntshis Kus, ces nws thiaj ua tiag nyiaj tiv qhov sov sov vaum vaum ntawd ntev 3 teev. Qhov kawg Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kuj tau tuaj txog hauv lub tsev kho mob hwm Leej Ntshiab Lus Is (Saint Louis). Tus poj niam ntawd tus txiv yog ib tug neeg teev hawm Phus Thas (Kev cai hauj sam). Tsis kav nws tus txiv nkag siab txog qhov nws xav tau, qhov ntawd yog qhov tias xav kom nkawd 2 tug me nyuam ib tug 2 xyoos thiab ib tug 6 hli tau nyob ze Vaj Qhia, thiab tau txais ib lo lus foom hmoov zoo ntawm Vaj Qhia. Tus poj niam hais tias : ua ntej lawv yuav mus tos txais Vaj Qhia, mas lawv qhib cov xyam qub qub los saib, lawv pom tias Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yog ib tug Vaj Qhia uas nyiam cov me nyuam yaus heev. Vaj Qhia mus txog qhov twg, muaj neeg cev cov me nyuam yaus rau Vaj Qhia hnia thiab foom hmoov zoo rau lawv. Yog ib cov duab xyam uas nws xav tias : kheev lam nws 2 tug me nyuam tau nyob ze Vaj Qhia thiab tau txais Vaj Qhia ib lo lus foom hmoov zoo, ntshe yuav zoo heev. Lawv 4 leeg niam txiv tub sawv kev mus txog lub tsev kho mob hwm Leej Ntshiab Lus Is thaum sawv ntxov, lawv nrhiav chaw zaum thiab nyob tos. Lawv nkaum nyob hauv ib qho chaw uas muaj yaj them roos tshav. Ib me ntsis neeg tuaj coob coob thiab nyob puv tas qhov txhia chaw, tab sis yog vim nws muaj me nyuam mos ces cov neeg thiaj zam kev rau nws mus nyob pem hauv ntej. Thaum Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tuaj txog, Vaj Qhia tsa tes rau sawv daws thiab foom hmoov zoo rau cov me nyuam nyob ncaj ntawm lawv hauv ntej. Thaum Vaj Qhia cov tim xyoob nrog Vaj Qhia tig los ntsia pom lawv, mas tus poj niam thiaj hais rau Vaj Qhia cov tim xyoob tias : thov nej pab txais kuv tus me nyuam mus rau Vaj Qhia foom hmoov zoo. Vaj Qhia cov tim xyoob thiaj txais nws tus me nyuam tub muaj 6 hli mus, ces Vaj Qhia hnia nws tus me nyuam lub hauv pliaj. Yog ib lub cim thiab ib daim duab nyob hauv lub zeem muag uas lawv tsev neeg yuav nco ntsoov mus ib sim neej. Tus poj niam ntawd hais ntxiv tias : thaum Vaj Qhia cov tim xyoob txais nws tus me nyuam mus lawm, mas nws pob ntseg tsis hnov lus. Zoo li yog nws ua npau suav, nws lub siab kub lug thiab zoo siab heev. Nws txoj kev zoo siab, muaj nqis ib yam li cov lus Vaj Qhia foom hmoov zoo rau lawv tsev neeg. Tsis hais laus los hluas nyob thaj tsam ntawd sawv daws zam kev rau nws coj 2 tug me nyuam mus ze ze Vaj Qhia. Thaum Vaj Qhia hnia nws tus me nyuam lub hauv pliaj tag, mas cov neeg nyob ntawd zoo siab thiab sawv daws los hais lus foom hmoov zoo rau lawv tsev neeg. Tus poj niam ntawd yog ib tug neeg ntseeg, vim nws raws nws niam qab thiab nws tau txais lub Cim Ntxuav txij hnub nws yug los lawm.

Nthuav lub ntsiab lus.

Tus poj niam ntawd lub npe hu ua Nib Chas Vas (Nidchavan). Nws tus txiv teev hawm Phus Thas, hos nws teev hawm kev ntseeg Kav Tos Liv. Nidchavan hais tias : nws hwm thiab qhuas txog cov hauj lwm ua Vaj Qhia ua, vim yog ib co hauj lwm loj. Tom qab nkawd sib yuav tas, Nidchavan tau sau ib tsab ntawv thov foom hmoov zoo mus rau Vaj Qhia, thov kom Vaj Qhia tso lus kheev rau cov nkawm niam txiv uas sib yuav tshiab tshiab tau mus ntsib Vaj Qhia thiab txais lus foom hmoov zoo ntawm Vaj Qhia. Lawv xav mus ntsib Vaj Qhia nyob hauv lub thaj txi Ntuj lis piam hnub 3. Ces Nidchavan nkawd ib nkawm niam txiv raug xaiv mus ntsib Vaj Qhia thiab txais lus foom hmoov zoo nyob Los Mas (Rome). Thaum Nidchavan 2 tug me nyuam tub yug los, mas nws xaiv Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus As Xis Xis ua tus Leej Ntshiab tuav pov hwm rau nws 2 tug me nyuam. Tom qab Vaj Qhia foom hmoov zoo rau nws 2 tug me nyuam tag, mas Nidchavan hais tias nkawd yuav muab siab rau tu 2 tug me nyuam kom zoo tshaj plaws, raws li nkawd ua tau nyob hauv nkawd lub neej.   

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

18 + 2 =

Please wait while the page is loading