VAJ QHIA THOV KOM TSOOM NTSEEG SAWV DAWS HAUV THAIB TEB TIG LOS UA TUB TSHAJ NTUJ LUS TUS THWJ TIM.

Hnub tim 21 lub 11 hlis tas los no, Vaj Qhia tau nrog tsoom ntseeg sawv daws ua Thaj Txi Ntuj nyob hauv lob tshav pob Subhachalasai hauv tuam ceeb Npaas Koj, Thaib teb. Vaj Qhia tau hais txog kev ua tub tshaj Ntuj Lus tus thwj tim.

Vaj Qhia txhawb kom tsoom ntseeg sawv daws tig los ua Huab Tais Yes Xus cov tub tshaj Ntuj Lus li thwj tim. Kom lawv raws thawj tus tub tshaj Ntuj Lus txoj hneev taw, ces lawv yuav pom Leej Niam, Leej Txiv thiab cov kwv tij lub ncej muag hom khaj nyob saum Tswv Ntuj rooj qav.

Vaj Qhia hais txog Huab Tais Yes Xus cov lus nyob hauv Mas Tais ntawv Moo Zoo tias : leej twg uas raws Leej Txiv saum Ntuj siab, mas tus ntawd yog kuv cov kwv tij thiab yog kuv niam.

Vaj Qhia hais ntxiv tias thawj tus neeg txais Ntuj Lus nyob hauv thaj av Thaib teb no, nws feeb tau tias lawv koom nyob ua ke hauv ib cuab yim neej loj dhau cuab yim neej uas koom tib roj ntsha, koom tib thaj tsam los yog koom tib haiv.

Cov tub tshaj Ntuj Lus lawv muaj kev vam khom tias yuav coj lub Moo Zoo  nrog lawv tuaj, nrog lawv nrhiav cuab yim neej lawv tsis to taub dua.

Vaj Qhia rov hais ntxiv tias cov tub tshaj Ntuj Lus tsis yog txoj kev ntseeg li tub zog thiab tsis yog ib tus tub tsim kev ntseeg, tab sis cov tub tshaj Ntuj Lus yog tus koom faib Ntuj txiaj ntsim, faib kev raug zoo rau Ntuj rau lwm tus. Raws li pom nyob hauv Huab Tais Yes Xus zaj paj lug tus nraug vauv caw cov qhua tuaj koom rooj tshoob.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias nyob hauv kev tshaj Ntuj Lus hauv Thiab teb txwm 350 xyoo rau xyoo no, peb yuav tawm mus faib lub neej hom khaj nyob hauv kev hnov lub Moo Zoo rau lwm tus. Peb yog Huab Tais Yes Xus cov thwj tim, mas peb muaj feem xyuam nyob hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej thiab muaj kab xwm faib Ntuj Ceeb Tsheej rau lwm tus xws li Huab Tais Yes Xus tau ua tseg cia. Huab Tais Yes Xus nrog cov neeg txhaum noj mov ua ke, Huab Tais Yes Xus ua pov thawj tias cov neeg txhaum muaj cai koom Tswv Ntuj rooj qav. Huab Tais Yes Xus nphav cov neeg tsis huv thiab pub lawv chwv nws, Huab Tais Yes Xus pab kom lawv paub tias lawv nyob ze Tswv Ntuj thiab lawv tau Ntuj txiaj ntsim.

Vaj Qhia tau hais txog cov me nyuam yaus thiab cov poj niam uas raug yuam ua luam neeg, cov tub hluas ntxhais hluas poob rau txoj kev quav tshuaj muaj yees ua rau lawv saib lawv tsis muaj nqes, cov neeg tag kev npau suav, cov neeg thoj nam, cov neeg raug tso pov tseg thiab raug kev quab yuam ntawm lwm tus.

Vaj Qhia hais tias lawv sawv daws yog peb tsev neeg, lawv yog peb cov kwv tij. Yog li cov tshaj Ntuj Lus thiaj yuav yog tus qhib qhov rooj rau lawv thiab coj lawv los ntsib Tswv Ntuj txoj kev khuv leej thiab kev cawm, coj lawv rov qab los nrog peb koom ib cuab ib yig.

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 3 =

Please wait while the page is loading