TXOJ SIA YOG KEV TSHAJ NTUJ LUS THIAB YOG NTUJ TXIAJ NTSIM

(Daim duab no thau los ntawm : www.vaticannews.va/en)

Hnub tim 20 tas los no yog hnub chiv lis piam kawg hauv lub 10 hli, yog ‘Hnub Tshaj Ntuj Lus Thoob Qab Ntuj’; yog Vaj Qhia Pis Us tim 11 tsa rau xyoo 1926

Nyob hauv thaj Txi Ntuj hnub no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj muab peb lo lus hauv ntawv Moo Zoo los nthuav ntuas sawv daws. Peb lo lus no yog : roob, nce roob, thiab sawv daws

Lo ‘Roob’ tshwm nyob hauv zaj nyeem hauv phau ntaws His Xais thiab hauv ntawv Moo Zoo tom qab Huab Tais Yes Xus sawv rov los. Roob yog thaj tsam Tswv Ntuj tshwm rau tib neeg pom.

Nyob hauv Ntawv Ntshiab hais txog ‘Roob’ ntau zaus : xws li roob Xis Nais thiab roob Nkas Mes. Huab Tais Yes Xus qhia tsoom sid saud roob, Huab Tais Yes Xus yees tawm rau Pob Zeb lawv pom nyob saum roob, Huab Tais Yes Xus raug ntxia ntoo cuam saud roob Kos Las Kos Tas thiab Huab Tais Yes Xus nce saum ntuj ntawm roob Txiv Ntoo Roj. Yog li Vaj Qhia thiaj hais tias roob yog qhov chaw Huab Tais Yes Xus tau nce mus thov Ntuj kom sau ntiaj teb thiab Ntuj los ua ke, thiab sau sawv daws mus cuag Leej Txiv.

Roob yog qhov qhia tias peb nyob ze Tswv Ntuj thiab ze lwm tus. Peb siv qhov ntsiag to saum roob los thov Ntuj, tsiv nraim kev hais lus hnyo ntawm lwm tus. Peb yuav ntsia pom qhov txawv dua thaum peb nyob hauv chaw qis ntsia. Roob sau Tswv Ntuj thiab tib neeg los sib cuag nyob hauv kev teev Ntuj. Roob rub peb tawm hauv qhov txhaum mus nrhiav Tswv Ntuj thiab peb cov kwv tij.

Vaj Qhia hais ntxiv tias txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus pib saum roob.

Txuas ntxiv Vaj Qhia ho hais txog lo lus ‘Nce Roob’ tias “Peb tsis yog yug los nyob chaw qis, pe yug los yog kom mus nyob chaw siab; nyob ntawd peb yuav ntsib Tswv Ntuj thiab peb cov kwv tij. Yog li peb thiaj yuav tsum nce roob mus. Peb yuav tawm tsam lub ntiaj teb kev rub kev kuav peb cia, peb yuav tsum siv zog thiaj nce mus tau.”

Peb yuav ua cas ntiaj teb lub zog rub peb cia ntawd thiaj kuav peb tsis tau? Vaj Qhia teb tias “Peb yuav tsum tso tej yam tsis tseem ceeb tseg, mas peb lub cev thiaj yuav sib; peb thiaj tsis raug ntiaj teb rub tau.”

“Nyob hauv kev tsob hwb lwm tus, mas yuav tsum tso yam ua rau yus tag siab pov tseg.” Vaj Qhia hais.

Vaj Qhia rov nug tias peb yuav nce roob tau li cas? Peb yuav tso tej cuab tam tsis muaj qab hau hauv ntiaj teb no tseg; tig mus nce Tswv Ntuj lub roob puas tau?

Roob yog qhov ua rau peb feeb txog yam tseem ceeb, nce roob qhia peb tias yuav nce li cas. Lo lus peb yog lo lus tseem ceeb tshaj, yog lo ‘Sawv Daws’.

His Xais hais txog sawv daws nyob hauv nkauj paj nruag; Paj Lug sau tias Tswv Ntuj xav cawm sawv daws kom dim; Huab Tais Yes Xus hais tias nej mus tshaj rau sawv daws. Tswv Ntuj paub tias peb nyiam lo lus ‘Kuv li’ thiab ‘Peb li’; tab sis Tswv Ntuj hais rau peb tias ‘Sawv Daws’, vim Tswv Ntuj tsis cais leej twg tawm hauv nws siab; sawv daws yog Tswv Ntuj li cuab tam, thiab txiaj ntsim hauv txoj sia yuav pom nyob hauv kev pub cuab tam no rau lwm tus. Vaj Qhia hais ntxiv tias : nce roob mus thov Ntuj rau sawv daws thiab nqis roob los ua txiaj ntsim rau sawv daws, yog li qhov no thiaj yog peb txoj hauj lwm.

“Sawv daws vam toob xib ntawm lwm tus, tab sis cov ntseeg yuav vam mus cuag lwm tus” Vaj Qhia hais li. “Cov neeg ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus yuav tawm mus nrhiav lwm tus.”

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais ntxiv tias kev tawm mus cuag lwm tus yooj yim kawg : Yog txhim tsa ib co thwj tim, tsis yog peb li thwj tim, tab sis yog Huab Tais Yes Xus li thwj tim. Cov Thwj Tim caum Huab Tais Yes Xus txhia hnub thiab nthuav lawv txoj kev xyiv fab rau lwm tus. Tsis yog lawv hloov txoj kev teev tshiab, tab sis yog lawv ua tim khawv txog txoj kev ntseeg.

“Peb txoj hauj lwm yog pub txoj pa tshiab thiab huv rau cov neeg nyob hauv lub ntiaj teb tsis huv. Peb txoj hauj lwm yog ua tim khawv, ua txiaj ntsim, txhawb siab, pab tsa thiab tsom Huab Tais Yes Xus qhov zoo nkauj rau sawv daws.”

Vaj Qhia xaus tias koj txoj sia yog txoj hauj lwm muaj nuj nqes, tsis yog lub nras rau koj ris; tab sis yog txiaj ntsim pub rau koj. Yog li, koj yuav tsum ua siab tawv! Txhob ntshai!

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading