PEB RAUG HU LOS NPAJ LUB NEEJ MUAJ SIA MUS LI

Nyob hauv hnub chiv tim 10 lub 11 hlis xyoo no, zaj nyeem hauv ntawv Moo Zoo yog hais txog thaum cov Xas Dus Kais nug Huab Tais Yes Xus txog ib tus poj niam yuav xya leej kwv tij ua nws tus txiv tias txog thaum hnub sawv rov los, mas tus poj niam ntawd yuav yog leej twg tus poj niam. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias lawv cuab ntxiab rau Huab Tais Yes Xus, tab sis Huab Tais Yes Xus tsis mag lawv rooj ntxiab.

Huab Tais Yes Xus teb rau lawv tias ‘Cov sawv hauv cov tuag rov los, mas lawv tsis yuav poj niam thiab tsis yuav txiv; vim lawv yuav tsis txawj tuag ntxiv. Lawv nrog cov Tshiab sib txig, lawv yog Tswv Ntuj cov tub vim lawv yog kev sawv rov los cov tub.’

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus teb no yog caw peb sawv daws kom tig los xav tias lub ntiaj teb no tsis yog muaj yus xwb, tab sis txawm muaj lwm tus uas muaj sia nyob mus li thiab. Huab Tais Yes Xus lo lus no yog qhia txog lub neej yav tom qab peb tso ntiaj teb no tseg; yog peb txoj kev vam khom nyob hauv lub zim txwv peb paub txuj ci hais txog lub sim ceeb tab sis tsis muaj laj lim tswv yim paub txog kev muaj sia nyob mus li.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas sawv daws tias kev sawv rov los raws li Huab Tais Yes Xus hais, mas nyob ntawm peb txoj kev npuab Huab Tais Ntuj, peb tus tswv.

Huab Tais Yes Xus hais tias peb txoj sia yog Tswv Ntuj li, yog tus tswv uas nyiam peb thiab hlub peb, yog Has Nplas Has tus Tswv Ntuj, yog His Xas Has tus Tswv Ntuj thiab yog Yas Kos tus Tswv Ntuj.

Vaj Qhia rov qab hais txog Huab Tais Yes Xus lo lus ‘Tswv Ntuj tsis yog cov tuag tus Tswv Ntuj, yog cov neeg ciaj tus Tswv Ntuj. Tas sawv daws muaj txoj sia kom tau hwm Tswv Ntuj’ tias tsis muaj txoj sia twg uas peb yuav xav tias yog peb tug thiab nyob nrog peb : yog peb xav li no mas kev tuag yuav muaj yeej.

Vaj Qhia xaus tias kev sawv rov los tsis yog qhov tseeb hauv kev sawv hauv cov tuag los xwb, tab sis yog txoj sia tshiab uas peb sawv daws pom tau. Kev muaj sia nyob mus li yog peb txoj hmoo, yog npoo kawg ntawm peb lub keeb. Nyob hauv peb lub neej no, peb raug Tswv Ntuj hu los npaj tos txais kev muaj sia nyob mus li los ntawm cov tshaj Ntuj Lus lub ncauj.

Tus txhais : Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 4 =

Please wait while the page is loading