LUB KOOM TXOOS YUAV TSUM QHIB DAV TOS TXAIS SAWV DAWS

Vaj Qhia nthuav txog cov lus hauv phau ntawv Hauj Lwm, Vaj Qhia hais tias tom qab cov ntseeg raug tsim txom, mas lawv tau coj Tswv Ntuj Lo Lus nrog lawv mus. Paj Lug thiab Npas Nas Npes tau coj lub Moo Zoo mus txog cov neeg hauv As Nthias kias, Xis Lias teb. Vaj Qhia hais tias lub Koom Txoos tsis yog lub tsev ruaj khov, tab sis yog lub tsev tsam phooj nthuav dav rau sawv daws nkag mus nyob. Lub Koom Txoos yog kev xa tawm mus, lub Koom Txoos tab tom rhais ruam thiab nthuav tawm mus. Lub Koom Txoos tsis yog lub tuam tsev teev Ntuj. Vaj Qhia piv txwv rau sawv daws pom tias muaj ntau lub tsev teev Ntuj kaw lawv lub qhov rooj, qhov no yog ua tus qauv tsis zoo rau sawv daws. Lub tsev teev Ntuj yuav tsum qhib qhov rooj tas mus li. Vaj Qhia piav tias lub qhov rooj qhib no ua rau ntau leeg muaj kev cov nyom vim lawv yuav nug tias qhib rau leej twg? Cov Yus Das hloov siab tshiab ntau leeg xam txog lawv txoj kab ke txiav ua ntej kev txais Cim Ntxuav, mas lawv thiaj tau kev cawm. Yog li Paj Lug thiaj rov mus nrog Pob Zeb thiab Yas Kos sab laj nyob Yes Lus Xas Les. Nyob hauv rooj sab laj lawv thiaj txiav txim tias cov ntseeg uas tsis yog haiv neeg Yus Das, mas lawv tsis ua kab ke txiav los tau tab sis lawv yuav tsum txwv tsis hwm cov duab mlom. Vaj Qhia hais tias qhov no yog txoj hau kev daws cov teeb meem cuam tshuam tsis sib haum xeeb. Qhov no qhia peb tias lub tswv yim daws teeb meem yog los ntawm kev rau siab thiab ua siab ntev mloog lus sab laj thiab xav raws li Leej Ntuj Plig lub tswv yim. Kawg no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom cov ntseeg sawv daws ua neej nyob hauv kev sib tham, kev mloog thiab sib tim ntsej tim muag hauv txoj kev ntseeg nrog cov kwv tij thoob qab ntuj.

Add new comment

3 + 2 =

Please wait while the page is loading