LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB THIAB LUB MOO ZOO LUB HWJ CHIM

Nyob hauv phau ntawv Hauj Lwm mas peb yuav pom tias Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus ua lub Koom Txoos txoj kab xwm : yog taw hau kev rau cov Thwj Tim mus.

Peb yuav pom tseeb yog peb saib Paj Lug txoj kev nqes mus rau nram lub tsheej Thuas, Paj Lug yees pom ib tus neeg Mas Xes Dos Nias los hais kom nws hla mus pab lawv.

Paj Lug tsis yig; nws hla mus rau Mes Xis Dos Nias teb. Yeej yog Tswv Ntuj xa nws mus rau lub tsheej Fis Lis Pos hauv Mas Xes Dos Nias teb.

Lub Moo Zoo lub hwj chim nyob puv hauv Lis Dias tus poj niam muag tshuaj zas ntaub liab tsam xem uas teev Tswv Ntuj. Tswv Ntuj qhib nws lub siab kom txais Paj Lug cov lus.

Lis Dias thiab nws tsev neeg zoo siab ua Cim Ntxuav txais Leej Pleev los nyob hauv lawv lub neej, Lis Dias txais Paj Lug thiab Xis Las los so hauv nws tsev.

Tom qab ntawd, Paj Lug thiab Xis Las raug tsim txom thiab kaw hauv tsev loj faj vim Paj Lug kho ib tus ntxhais txib hauv Huab Tais Yes Xus lub npe. Mas tus ntxhais txib cov tswv pom tias lawv yuav tsis tau nyiaj ntawm tus ntxhais txib txoj kev ntaus txheeb, ces lawv thiaj ntes nkawd.

Vaj Qhia hais tias nyob rau lub zim txwv no, muaj ntau leej txawm niaj hnub them nyiaj rau cov ntaus txheeb kom txhais yam ub yam no rau lawv tib yam li thaud thiab.

Vaj Qhia hais ntxiv tias Paj Lug thiab Xis Las nkawd rau siab thov Ntuj, ces Ntuj thiaj npo nkawd hauv tsev loj faj thaum lub tsev loj faj qeeg. Qhov no ua rau tus zov tsev loj faj tig los ntseeg txog Huab Tais Yes Xus li Paj Lug tau qhia nws.

Zaj no mas peb yuav pom tias yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ua hauj lwm thiab yog lub Moo Zoo lub hwj chim.

Add new comment

12 + 3 =

Please wait while the page is loading