KEV KHUV LEEJ YOG COV PA CAWM SIAV

Nyob hauv hnub tim 18 lub 3 hlis tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau xaiv lo lus ‘Khuv Leej’ coj los ntuas sawv daws.
Vaj Qhia hais tias ‘txoj hmoov zoo’ yam tim tsib mas yog lub hauv paus thiab yog lub txiv ntawm ‘kev xyiv fab’. Vaj Qhia nyeem Huab Tais Yes Xus cov lus qhia raws Mas Tais Ntawv Moo Zoo, zaj 5 qib 7 tias : Cov tau txoj hmoov zoo, yog cov hlub luag tej, vim Ntuj yuav hlub lawv.
Vaj Qhia nthuav tias tus neeg muaj kev khuv leej mas nws yuav hlub lwm tus. Thiab Vaj Qhia tseem hais tias kev khuv leej yog Huab Tais Tswv Ntuj lub siab. Peb yuav pom nyob hauv Lus Kas Ntawv Moo Zoo, mas Huab Tais Yes Xus qhia peb tias : Nej tsis txhob txiav txim, Ntuj thiab tsis txiav txim rau nej. (LK 6 : 37)
Yam no peb pom tseeb nyob hauv zaj teev Ntuj ‘Peb Txiv’ tias : ‘Koj zam txim rau peb, zoo li peb zam rau luag.’ Vaj Qhia ntuas tias yog koj zam txim rau tus ua txhaum rau koj, mas Tswv Ntuj yuav zam txim rau koj tib yam li ntawd. Yog koj tsis zam lwm tus lub txim, mas Huab Tais Ntuj yuav tsis zam txim rau koj.
Txoj kev zam uas peb pub rau luag thiab peb tau txais yog ob yam peb yuav muab faib tsis tau. Muaj ntau tus lawv zam txim rau lwm tus tsis tau. Muaj ntau zaus qhov phem peb tau txais loj dhau, ces ua rau peb xav tias kev zam txim yog ib yam tsis yooj yim kiag li.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais ntxiv tias peb yuav tsom Tswv Ntuj kev khuv leej tsis tau, yog li peb thiaj vam txog Tswv Ntuj txiaj ntsim thiab thov Huab Tais Ntuj tso los rau peb. Nyob hauv txoj hmoov zoo qib tsib no, tau cog rau peb tias peb yuav tau txais Ntuj kev hlub. Thiab nyob hauv zaj ‘Peb Txiv’ mas peb thov kom Huab Tais Tswv Ntuj zam txim rau peb, txhais tias peb muaj txim ua lub nras, peb thiaj vam txog Huab Tais Ntuj kev khuv leej.
Nyob hauv qhov tseeb tiag, peb tshuav Tswv Ntuj li nuj nqis. Yog li peb thiaj vam txog txoj kev zam.
Vaj Qhia hais tias nyob hauv txoj kev ntseeg Tswv Ntuj yuav tsum muaj kev khuv leej. Yog txoj kev ntseeg tsis coj peb mus cuag kev khuv leej, mas txoj kev ntseeg ntawd yuam kev lawm, vim kev khuv leej yog lub hom phiaj ntawm txoj kev peb taug. Kev khuv leej yog lub txiv zoo nkauj tshaj plaws.
Kawg no Vaj Qhia hais rau sawv daws tias “Huab Tais Tswv Ntuj kev khuv leej yog peb txoj kev cawm thiab yog peb qhov xyiv fab. Yog cov pa yug peb txoj sia.”

Vam txog : Vaticannews.va/en
Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

11 + 1 =

Please wait while the page is loading