COV PLUAG LUB SUAB THOV MUS CUAG HUAB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav zaj nyeem hauv hnub chiv tim 27 lub 10 hli tas los txog 3 tus neeg li nram no : Tus Fas Lis Xais, tus thoob xwm sau se,thiab tus pluag. Lawv peb leeg qhia peb txog kev thov Ntuj kom ntxim Tswv Ntuj siab.

Tus Fas Lis Xais pib thov Ntuj zoo kawg, vim nws ua Tswv Ntuj tsaug thiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj. Tab sis tom qab ntawd, nws hais tias nws ua Tswv Ntuj tsaug vim nws zoo dua lwm tus, nws khav theeb thiab muaj cuab kav coj lub neej raws li tsab cai. Nws saib txog nws tus kheej xwb, nws tsis muaj kev nyiam lwm tus. Yog li tus Fas Lis Xais thiaj hais lus qhuas nws rau Tswv Ntuj xwb, tsis yog thov Ntuj. Nws hwm nws tus kheej xwb tsis yog nws hwm Tswv Ntuj. Nws tsis nco qab txog Tswv Ntuj thiab tsis nco qab txog lwm tus.

Muaj puas tsawg zaus peb tau tsa daim txiag zeb los thaiv peb ntawm lwm tus? Muaj puas tsawg zaus peb quab yuam lwm tus los yog tsim txom lwm tus? Vaj Qhia nug sawv daws.

Kev rov qab hwm yus tus kheej txawm muaj nyob hauv peb txoj kev thov Ntuj. Peb tsis nco qab tias kev thov Ntuj tiag yog thov Ntuj rau lwm tus.

Peb txhob xav tias peb nyob siab dua lwm tus ces peb yuav tsim txom quab yuam lwm tus. Peb yuav thov Huab Tais Yes Xus kom pab kho peb ntawm kev saib tsis taus lwm tus.

Tus thoob xwm sau se kev thov Ntuj qhia peb tias nws thov tau ntxim Tswv Ntuj siab. Nws pib hais txog nws kev tsis zoo, nws lees rau Tswv Ntuj tias nws yog neeg txhaum. Nws sawv deb thiab ntaus nws siab, vim nws thov Ntuj tawm hauv nws siab tuaj.

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev thov Ntuj yog tim ntsej tim muag hais qhov tseeb nrog Tswv Ntuj. Kev tsaus thiab hais lus cuav los ntawm dab phem. Qhov tseeb thiab pom kev tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj.

Peb ntsia tus thoob xwm sau se mas peb yuav pom txog lub hauv paus tias peb sawv daws xav tau kev cawm. Kev txiav txim tias tus twg yog tus zoo mas tso rau Tswv Ntuj.

Peb sawv daws yog tus thoob xwm sau se vim peb yog neeg txhaum, thiab peb sawv daws yog tus Fas Lis Xais vim peb muab hlob. Peb yuav nco ntsoov cia tias peb yog tus neeg pluag vim txoj kev cawm nyob hauv lawv.

Tus neeg pluag lub suab thov Ntuj yuav mus cuag Tswv Ntuj, li Npes Xis Las hais tias : Tus neeg me nws zaj thov Ntuj nce mus txog cov huab.

Vaj Qhia hais tias tus neeg pluag tsis ua lwm tus ntej, tab sis tus neeg pluag nplua nuj nyob hauv Tswv Ntuj tib tug xwb.

Vaj Qhia xaus lus tias peb yuav mloog cov pluag lub suab; lawv lub suab yog Koom Txoos lub suab vam khom. Thaum lawv lub suab yog peb lub suab, ces peb yuav thov Ntuj kom mus txog huab.

Add new comment

15 + 3 =

Please wait while the page is loading