LAV XIAS TEB UA HMOOV TSUJ XEEB TXWM 75 XYOOS KEV YEEJ TSOV ROG

Hnub tim 24 lub 6 hli 2020 no, cov tseem hwv Lav Xias ua hmoov tsuj xeeb nco txog Xos Viaj (Soviet) yeej Zes Mas Nias cov tub rog Nas Ntxis (Nazi) hauv ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 2 (Victory Day). Muaj 200 pawg tub rog nrog rau cov dav hlau tua rog thiab nkoj cua kiv ntas li ntawm 75 lub ya ua yeeb yam nyob hauv cov kab ke ntawd. Tseem hwv Lav Xias ua cov kab ke nco txog Xos Viaj txoj kev yeej 75 xyoos ua ntej no nyob hauv lub tuam ceev Mos Xaws Kos Vas. Tseem hwv Suav cov tub rog PLA kuj tuaj koom tseem hwv Lav Xias kev ua hmoov tsuj xeeb zaum no thiab. 
Hnub tim 9 lub 5 hlis txhua txhua xyoo yog hnub ua hmoov nco txog Xos Viaj txoj kev yeej tsov nrog. Tseem hwv Lav Xias npaj ua hmoov rau hnub ntawd, tab sis yog vim tus kab mob Covid-19 sib kis, ces tseem hwv Lav Xias thiaj muab hloov los ua rau hnub tim 24 lub 6 hlis no. Ntsuj tsov rog ntiaj teb zaum 2 yog xyoo 1941 txog 1945. Nyob hauv ntsuj tsov rog ntawd tsoom pej xeem Xos Viaj tuag tshaj 20 plhom leej. Tuag coob tshaj lwm cov teb chaws nyob thoob ntiaj teb huv tib si. Tsov rog ntiaj teb zaum 2 los yog ntsuj rog Nas Ntxis, twb tiaj tus los tau 75 xyoos no lawm. 

 

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading