KHAUJ KHAUM VAUB KIB THIAB NTOO CUAM

Lub 6 hli thiab 7 hli uas yog caij ntuj nag, mas muaj qee hnub uas pos huab niab thiab los nag xuj xuav. Tej zaum yus pom tej tus vaub kib tawm los nkag ua si nyob ntawm tej tshav puam los sis ntawm ntug kev. Thaum yus pom vaub kib, mas yus yuav xav tias : vaub kib puas hnov tias nws khauj khaum hnyav ? Ces yus xav mus tshawb fawb kom paub tias vaub kib lub khauj khaum hnyav npaum li cas. Qhov tseeb tiag yus yuav nrhiav tsis tau lo lus teb txog qhov hnyav ntawm vaub kib lub khauj khaum. Yuav tsum tos txog hnub vaub kib tuag thiab lwj tas, mas thiaj paub tias vaub kib lub khauj khaum hnyav npaum cas. Yog yus ua tib zoo xav, mas yus yuav paub tias vaub kib lub khauj khaum yog ib feem ntawm vaub kib txoj sia. Vaub kib yuav tsis paub thiab tsis nco tias nws lub khauj khaum hnyav, vim ib txwm los yeej muaj lub khauj khaum nyob nrog nraim nws thiab lub khauj khaum yog qhov tiv thaiv vaub kib. Thaum vaub kib ntsib tus tsiaj loj los tus tsiaj me uas yuav tom nws, mas nws cov tes taw thiab taub hau txawj nkaum rau hauv lub khauj khaum, ces nws txoj sia thiaj ntev. Vim lub khauj khaum uas tawv thiab tuab tiv thaiv vaub kib zoo heev. Peb saib thiab ua tib zoo xav txog vaub kib lub khauj khaum los rau peb txoj kev ntseeg, mas ntau zaus peb kuj pom tias cas peb ris ib lub nra hnyav ua luaj. Ces peb yuav nco txog peb txoj kev txom nyem thiab kev khwv, tab sis muaj ib yam uas peb tsis xav tau yog peb tus ntoo cuam. Huab Tais Yes Xus tsis ntshai ntoo cuam, nws cug xub pwg kwv nws tus ntoo cuam, tab txawm tus ntoo cuam ntawd yuav hnyav npaum cas kuj xij. Huab Tais Yes Xus ua tiag nyiaj thiab nws zoo siab kwv ntoo cuam, vim Huab Tais Yes Xus xav kom peb tau txais txoj kev cawm uas yog txoj sia nyob mus li. Peb yuav nco ntsoov tias peb tus ntoo cuam tsis yog ib lub nra hnyav uas tsuam rawv peb. Peb tus ntoo cuam yog ib feem nyob hauv peb lub neej zoo li vaub kib lub khauj khaum. Vim peb tus ntoo cuam yeej nyob nrog nraim peb txij hnub peb tau txais lub Cim Ntxuav lawm. Yog peb xam pom tias peb tus ntoo cuam yog ib feem nyob hauv peb lub neej, mas peb yuav tsis xyeeb pov tseg. Vim Huab Tais Yes Xus tus Ntoo Cuam daws peb txoj kev txhaum thiab yeej dab phem hauv sab ntsuj plig. Ntoo cuam yog tus cawm peb ntawm kev txhaum thiab coj peb mus txog txoj sia nyob mus li. Thaum peb ntsia tus ntoo cuam, mas peb yuav nco txog Huab Tais Yes Xus txoj kev hlub thiab peb yuav ua raws nws cov lus qhia. Peb tso siab rau Huab Tais Yes Xus thiab peb ua tiag nyiaj peb txoj kev txom nyem, ces peb yuav tau txais txoj sia nyob mus li. Ntoo cuam yog Huab Tais Yes Xus txoj kev hlub uas nws tau pub rau peb. “Leej twg xav los raws kuv, nws yuav tsis txhob nco txog nws, nws yuav niaj hnub kwv nws tus ntoo cuam, ces nws yuav lawv kuv qab.” (LK 9 : 23)

Tus sau : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

1 + 11 =

Please wait while the page is loading