KEV CIA SIAB NTAWM TSOOM TUB NTXHAIS HLUAS UA NEEG THOJ NAM

Hnub tim 20 lub 6 hli xyoo 2019 no, yog hnub ntawm cov ua neeg thoj nam. Li ntawd, lub Koom Haum tub ntxhais hluas thiaj muab ib co duab hais txog cov tub ntxhais hluas ua neeg thoj nam nyob hauv 3 qho chaw. Cov tub ntxhais hluas ua neeg thoj nam lawv tau sau tej daim duab hais txog lawv txoj kev xav, yam li kev tu siab, kev poob ploj, kev ua tiag nyiaj thiab kev cia siab. Yog vim kev sib txeeb thiab tso rog, mas thiaj muaj ntau plhom tus tub ntxhais hluas uas lawv tso vaj tse tseg thiab khiav ua neeg thoj nam mus nyob hauv cov yeej thoj nam nyob Xis Lias teb, Mias Mas teb thiab Koos Nkos teb. Cov tub ntxhais hluas no, lawv tau ua lub neej nyob hauv tej qho chaw nqaim thiab muaj ntau yam kev kub ntxhov, uas yog tej yam tshiab tshiab. Lawv tau ntsib tej yam teeb meem uas lawv tsis tau pom dua thiab ua kom neeg lub siab muaj kev xav ntau tuaj. Tej yam ntawd muaj qhov zoo qhov phem, muaj qhov txaus ntshai thiab muaj qhov ntshaw. Txawm li ntawd, tsis kav lawv kuj tseem muaj kev xav zoo zoo txog lawv lub neej yav tom ntej mus rau qhov zoo, yam tsis tau tag kev cia siab. Lub Koom Haum saib xyuas cov tub ntxhais hluas neeg thoj nam nyob Zos Das Nias teb (Jordan), nyob Npees Las Des teb thiab nyob Us Kas Ntas teb (Uganda), tau muab ib co duab uas yog cov tub ntxhais hluas ua neeg thoj nam sau, coj los tso tawm hais txog lawv txoj kev cia siab rau yav tom ntej. Cov duab mas yog ib cov duab sau hais txog kev txom nyem, kev tu siab, kev poob yam ub yam no ploj mus lawm thiab kev cia siab rau lub neej tom ntej. Cov tub ntxhais hluas ntawd tau hais txog kev tso vaj tso tsev tseg, kev ncaim kwv ncaim tij thiab tso tus neeg yus hlub tseg es khiav mus nyob hauv cov yeej thoj nam. Txawm li ntawd tsis kav lawv kuj tseem vam tias : muaj ib hnub twg lawv loj hlob, mas lawv yuav tau ua tej tus neeg zoo xws li cov duab lawv tau sau tseg ntawd, yam li ua kws kho mob, ua tub ncaws pob, ua xib hwb qhia ntawv thiab lwm yam uas lawv npaj siab ua. Muaj ib tug me nyuam tub hluas hu ua Npos Fes, nws hnub nyoog 14 xyoos. Npos Fes tau sau ib daim duab txaus ntshai kawg hais txog kev khiav tsov rog nyob teb chaws Koos Nkos, ua ntej lawv tsev neeg yuav khiav mus nyob Us Kas Ntas teb. Tus me nyuam tub hluas hu ua Os Mas, nws hnub nyoog 15 xyoos. Nws yog khiav ntawm Xis Lias teb mus nyob Zos Das Nias teb, nws tau nyob dua hauv yeej thoj nam li ntawm  10 tawm xyoo, nws hais tias : “Kuv sov siab heev uas kuv tau nyob Xis Lias teb, tab sis peb tsev neeg tau tsiv mus nyob Zos Das Nias teb, yog vim peb lub tsev nyob ze thaj chaw ua tsov rog, ces tsis tau luag nyob. Kuv sau ib daim duab hais txog ib tug kws kho mob, vim kuv xav ua kws kho mob. Kuv xav ua ib lub tsev kho mob thiab tis lub npe hu ua tsev kho mob Xis Lias xws li kuv lub teb chaws. Kuv txiv kuj xav kom yav tom ntej kuv ua ib tug kws kho mob thiab. Lub neej pem suab kuv xav pab cov me nyuam uas lawv nyob hauv cov yeej thoj nam. Xav kom cov me nyuam nyob hauv yeej thoj nam tau kev kawm ntaub ntawv, vim kuv tau ua dua neeg thoj nam los lawm.

Add new comment

5 + 6 =

Please wait while the page is loading