FAJ SEEB TUS KAB MOB NKOS LOS NAS

(https://mgronline.com)

Zim txwv no tus kab mob los yog sab foob Corona thiab Covid 19, ua teeb meem loj kawg rau tas ntiaj teb. Ntau caum lub teb chaws raug xwv txheej loj los ntawm kev ncig tsham teb chaws, kev noj kev haus thiab kev nrhiav nyiaj nrhiav txiaj, vim cov tseem Koom Haum thiab cov tuam txhab raug kaw tas. Tej kiab khw los tsis qhib, ces tsoom pej xeem mus yuav txhiam xws noj tsis tau. Muaj qee lub teb chaws, cov pej xeem mus yuav txhiam laj txhiam xws noj los khaws tseg rau hauv tsev, vim tsis paub tias tag kis yuav zoo li cas. 
Nyob Fab Kis teb tus thawj pwm tsav tau tshaj tias : txij hnub tim 15 lub 3 hlis 2020 no mus, txwv tsis pub muaj tej pab neeg coob coob los sib sau ua ke. Nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Lis Yoos (Lyon), mas cov tseem hwv tsis pub cov neeg ntseeg Kav Tos Liv sib sau ua thaj txi Ntuj nyob hauv cov tsev teev Ntuj. Tab sis cov tsev teev Ntuj yuav qhib rau sawv daws mus teev Ntuj, yam li mus teev Ntuj ib leeg tau. 
Cov tsev kawm ntawv txhua lub thiab cov tsev zov me nyuam nrog rau cov tsev uas muaj neeg sib txoos coob coob puav leej raug kaw tas. Tseem hwv Fab Kis tsuas tshwj zias cov khw muag txhiam laj txhiam xws noj, cov tsev muag tshuaj, cov tsev muag luam yeeb, cov tsev muag tsheb thiab cov tuam txhab ceev nyiaj thiaj tsis pub kaw xwb. 
Tseem hwv Fab Kis ceeb toom kom tsoom pej xeem nyias nyob nyias vaj nyias tsev thiab txhob tawm mus nraum zoov yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb. Muaj noj muaj haus los tsis txhob sib hu, vim tseem hwv tsis pom zoo neeg sib sau ua ke coob coob. Tseem hwv Fab Kis ua li no, kuj yog xav tiv thaiv kom tus sab foob Corona thiab Covid 19 tsis txhob kis rau neeg ntxiv mus. 

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

3 + 16 =

Please wait while the page is loading