CONWY HALF MARATHON

Kev sib tw khiav uas lawv hu ua : “Conwy half Marathon), nyob hauv lub tuam ceeb Loos Ntoos (London), nyob Aas Kiv teb. Xyoo no lawv muaj txoj cai kav cov neeg sib tw khiav nruj kawg. Vim xyoo 2018 tsaib no, nyob ntawm tej ntug kev tsheb hauv txhua txoj kev tsheb loj, mas muaj 47,000 lub hwj roj hnab uas raug neeg pov tseg. Li ntawd, xyoo no lub Koom Haum Wells thiaj muaj txoj cai los kav cov neeg sib tw khiav txhua tus tias : yog leej twg pov ib lub hnab roj hmab los sis ib lub hwj dej roj hmab rau hauv pem teb, mas nws yuav raug txiav txim swb. Tos lub Koom Haum Wells ua li no, vim yog xav kom sawv daws muab siab rau txog pov hnab roj hmab thiab hwj dej roj hmab rau ntawm tej ntug kev. Kev sib tw khiav zaum no, muaj 3,000 tus poj niam thiab txiv neej tuaj sib tw khiav ua ke. Yog tias ib tug neeg twg pov ib lub hwj dej roj hmab rau hauv pem teb, mas nws raug txiav txim swb thiab raug ntiab tawm ntawm pab neeg sib tw khiav tam sim ntawd. Xyoo no nyob hauv kev sib tw khiav, mas lub Koom Haum Wells muab cov hwj roj hmab uas coj mus ua dua tshiab los ntim dej rau pab neeg sib tw khiav haus. Tej ntaub ntawv thiab duab liab ntsuab uas lo ntawm tej ntug kev rau sawv daws pom, puav leej yog xuas cov ntaub ntawv qub rov ua dua tshiab. Lub txiaj kev yeej uas tus neeg twg khiav yeej, nws yuav tau txais ua paj tshab, mas kuj yog xuas tej yaj them qub qub rov ua dua tshiab tawm los. Txhua yam no puav leej yog xuas tej toob xib qub uas neeg tsis siv lawm rov ua dua tshiab xwb. Lub Koom Haum Wells nyob Aas Kiv teb xav kom tas tsoom pej xeem txawj xam pom txog kev ntshiab huv ntawm tej huab cua, ces sawv daws yuav tsis txhob pov tseg tej yam qias neeg ua dog dig thiab nrog txuag tej xyoob ntoo hav zoov, kom lub ntiaj teb txhob kub kub thiab huab cua zoo tuaj.

Tus txhais : Lis Maib, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

5 + 0 =

Please wait while the page is loading