TXIV PLIG TXHIAJ FOOM LUB NEEJ

Txiv Plig Txhiaj Fom (Rev. Fr. Daniel Taillez) yug hnub tim 3 lub 8 hli ntuj xyoo 1936, nyob hauv lub zos hu ua Les Kees (Lesquin), nyob Fab Kis qaum teb. Txiv Plig Txhiaj Foom muaj 5 leeg nus muag; Txiv Plig Txhiaj Foom yog tus tim plaub. Nws tsev neeg mas yog tsev neeg ua liaj ua teb thiab yug nyuj mis.

Thaum nws muaj 11 xyoos, mas tus Txiv Plig pab hauj lwm hauv lub tsev teev Ntuj Les Kees hais kom nws kawm ua Leej Choj. Nws thiaj rov mus tsev, mus qhia rau nws niam paub; nws niam zoo siab heev. “Vim tsis yog yus xaiv los ua Leej Choj, tab sis yog Tswv Ntuj hu yus.” Txiv Plig Txhiaj Foom hais li.

Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj txiav siab mus kawm hauv lub tsev kawm ntawv Collège Notre-Dame des Anges de Saint-Amand. Nws tiag tes ua Leej Tij nyob hauv lub Koom Haum tshaj Ntuj Lus OMI. thaum hnub tim 15 lub 10 hli xyoo 1955. Txog hnub tim 17 lub 3 hlis xyoo 1963, Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj txais lub Cim Tiag Tes ua Leej Choj nyob rau lub tsev teev Ntuj Saint Barthélémy; hauv lub zos Les Kees, nroog Xos Lis Nas  (ze Lille) nyob Fab Kis teb.

Lub 8 hli xyoo 1964, Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj txiav txim siab caij nkoj ntawm Fab Kis teb tuaj mus txog rau tuam ceeb Npaas Koj (Bangkok) nyob Thaib teb. Lub 9 hlis xyoo 1964, nws tau mus txog Los Tsuas teb thiab kawm ntawv Los Tsuas li 1 xyoos. Txij lub 1 hlis xyoo 1966 mus txog xyoo 1975, nws nrog Txiv Plig Nyiaj Pov, Txiv Plig Neej Vaj thiab Txiv Plig Vaj Xwm nyob ua ke hauv lub tsev txais cov tub hluas Hmoob tuaj kawm ua Xib Hwb, hauv tuam ceeb Vees Cas.

Thaum nws pom cov Hmoob mas nws nyiam Hmoob heev, nws hais tias “Kuv pom dheev lawv, kuv cia li nyiam lawv txoj kev txais qhua, lawv txoj kev zoo luag ntxhi, lawv txoj kev sib pab. Kev txo hwj chim yog ua kom muaj kev sib hwm…”

Cov kwv tij ntseeg xeem Hawj hauv Los Tsuas teb tis npes Hmoob rau nws tias ‘Txhiaj Foom’.

“Kuv yog ib tus Txiv Plig Hmoob xeem Hawj, kuv lub npe hu tias Txhiaj Foom.” Nws teb rau cov kwv tij Hmoob hauv zos Khej Me, Thaib teb thaum lawv ntsib nws thawj zaug rau xyoo 2011.

Xyoo 1975, lub teb chaws Los Tsuas nyob tsis tiaj tus, ces cov Txiv Plig thiaj tau khiav tawm Los Tsuas teb mus rau Thaib teb thiab mus rau txawv teb chaws. Lub 9 hlis xyoo 1975, nws rov mus txog Fab Kis teb thiab rov mus kawm lus Aas Kiv ntxiv.

Xyoo 1976, Txiv Plig Txhiaj Foom tau mus tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub pov txwv Hes Tis, uas ze ntawm lub pov txwv Kws Npas, nyob As Mes Lis Kas nrab tau 2 xyoos.

Xyoo 1978, Txiv Plig Nyiaj Pov hais kom Txiv Plig Txhiaj Foom rov qab mus rau Fab Kis teb; vim muaj ib cov Hmoob ntseeg uas nyuam qhuav tuaj ntawm Thaib teb tuaj. Ces Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj los nrog cov kwv tij Hmoob nyob rau Fab Kis teb.

Lub 2 hlis xyoo 1981, Xib Hwb Lauj Vam Thaiv tau caw Txiv Plig Txhiaj Foom mus tshaj Ntuj Lus nyob As Mes Lis Kas teb (USA), ces Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj tau mus tsim lub tsev hauv paus kev ntseeg rau Hmoob nyob Saint Paul, Minnesota.

Txiv Plig Txhiaj Foom mus nyob As Mes Lis Kas teb txog xyoo 2001 lub 8 hli, Txiv Plig Nyiaj Pov rov hais kom Txiv Plig Txhiaj Foom pab ua cov hauj lwm tshaj Ntuj Lus nyob hauv lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj (The Good Shepherd) nyob Fis Lis Pees teb, ces Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj tau sawv kev ntawm USA mus rau Fis Lis Pees teb. Mus nyob hauv lub xov tooj cua Radio Veritas-Asia, nyob hauv lub nroog Mas Nis Las. Cov hauj lwm ua nyob Fis Lis Pees teb, mas yog npaj cov zaj rau tus hluas Hmoob zom lus tshaj tawm nyob hauv lub xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj.

Lub 12 hlis xyoo 2011, Txiv Plig Txhiaj Foom thiab tus tub zom lus Pov Lauj thiaj tau tshais chaw los mus nyob rau hauv lub nroog Lomsak, xeev Phetchabun, Thaib teb; nrog 4-5 tug Hmoob ua hauj lwm tshaj Ntuj Lus ua ke.

“Hnub Ob rau hnub Rau, kuv yog tus zov xov tooj thiab xa kuv cov zaj raws cab sab rau xov tooj cua nyob Philipines hais tawm. Hnub Rau tav su txog rau Hnub Chiv kuv mus rau tim Houaï Saï, sab Nplog teb, ib hnub kuv mus deb zuj zus.” Txiv Plig Txhiaj Foom hais li.

Xyoo 2013 Txiv Plig Txhiaj Foom tau txais ib tsab ntawv hais kom nws mus nyob noj nyiaj laus rau As Mes Lis Kas teb, tab sis nws tsis kam tso txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus tseg.

“Kuv tau txais ib tsab xov tias kom kuv mus nyob noj nyiaj laus rau tim As Mes Liv Kas, ua rau kuv plawv yuav luag nres thaum kuv nyeem tsab ntawv. Tam sim no tseem tsis tau yog lub caij uas yuav xav txog.”

Txiv Plig Txhiaj Foom hais ntxiv tias “Kuv xav kom ib hnub twg lub teb chaws Nplog txhob siv lub tswv yim koom tshas es rov los ua ib lub teb chaws ywj pheej. Kuv yuav rov mus ua hauj lwm tid...Kuv xav tias ntshe yog kuv npau suav pom lawm xwb!”

Hnub tim 30 lub 5 hlis txog hnub tim 9 lub 6 hli xyoo 2014, Txiv Plig Txhiaj Foom tau mus xyuas cov kwv tij Hmoob ntseeg nyob hauv Nyab Laj teb. Nws tau mus ntsib 2 tug tub hluas Hmoob tab tom kawm ua Leej Choj, mas nws zoo siab heev tias yuav muaj cov Txiv Plig uas yog Hmoob tiag tiag nyob rau hauv lub teb chaws no lawm. Txiv Plig Txhiaj Foom tau thov Ntuj pub rau cov kwv tij Hmoob tias “Huab Tais siab zoo, thov koj pab peb xaiv ib cov tub hluas Hmoob los kawm cov txuj ua tub tshaj Ntuj Lus rau peb tsoom Hmoob ntxiv mus.”

Tsis tas li xwb, Txiv Plig Txhiaj Foom tseem thov Ntuj rau cov kwv tij Hmoob hauv teb chaws Nyab Laj tas zog vim lawv lub teb chaws yog ib lub teb chaws Koom Tshas txwv txoj cai teev hawm ntsuj heev. “Huab Tais muaj hwj huam loj tas nrho! Thov koj txhawb zog rau cov kwv tij Hmoob ntseeg ntawd, kom xwv lawv tau nyob kaj lug kaj nrig hauv lawv txoj kev ntseeg Ntuj, yam tsis tu ncua os mog!”

Txog xyoo 2015, Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj rov qab mus so nyob hauv cov Txiv Plig lub tsev laus nyob Fab Kis teb.

Hnub tim 17 lub 11 hlis xyoo 2019 no, Txiv Plig Txhiaj Foom tau tso lub ntiaj teb no tseg nyob rau hauv cov Txiv Plig OMI lub tsev laus Saint Francis, hauv Lis Yoos, Fab Kis teb.

Txiv Plig Txhiaj Foom ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus rau Hmoob 46 xyoos; 10 xyoo hauv Los Tsuas teb, 2 xyoos hauv Fab Kis teb, 20 xyoo hauv As Mes Lis Kas teb thiab 14 xyoos hauv xov tooj cua Zoo Tswv Zov Yaj. Hais tau tias ib nrab ntawm Txiv Plig Txhiaj Foom lub neej yog nrog Hmoob nyob, yog li Txiv Plig Txhiaj Foom thiaj hais tas txwv tias nws yog neeg Fab Kis xeem lus Hmoob.

Nyob hauv Txiv Plig Txhiaj Foom lub neej tsuas muaj Tswv Ntuj thiab Hmoob xwb. Thaum cov kwv tij Hmoob ntsib kev txom nyem, Txiv Plig Txhiaj Foom mus cuag lawv. Thaum cov kwv tij Hmoob qaug zog rau txoj kev ntseeg, Txiv Plig Txhiaj Foom sau ntawv mus txhawb lawv lub siab. Txiv Plig Txhiaj Foom hlub tsoom kwv tij Hmoob xws li leej txiv hlub leej tub. Txiv Plig Txhiaj Foom nyiam tsoom kwv tij Hmoob xws li tus tij laug nyiam tus kwv. Txiv Plig Txhiaj Foom raws nraim tsoom kwv tij Hmoob xws li tus tswv zov nws cov yaj. Txiv Plig Txhiaj Foom nrhiav tsoom kwv tij Hmoob ib lub tsev rau ib lub tsev zoo li tus zoo tswv nrhiav tus yaj poob zoo.

Txawm tias Txiv Plig Txhiaj Foom tso peb cov Hmoob lawm los, nws cov txiaj ntshav txiaj ntsim txawm nrog peb cov kwv tij Hmoob nyob mus li.

Tus sau : Muas Lauj

Add new comment

5 + 1 =

Please wait while the page is loading