VIM LIS CAS PEB THIAJ SIV LO LUS ‘NTUJ TUS TSHIAB’

Thaum ub cov Kav Tos Liv nyob As Kiv teb siv lo lus “Holy Ghost” los txhais lo lus “Leej Tswv Yim Ntshiab”. Hais txog lub Koom Txoos nyob Suav teb, mas lawv siv lo lus “Tien Shen”, tab sis nyem no lawv hloov los siv lo lus “Tien Sw” txhais tias “Ntuj tus xa lus”. Yog peb Hmoob siv lo lus “Ntuj tus sw” mas Hmoob tsis to taub. Yog peb siv lo lus “Tshiab” mas Hmoob yuav to taub sai vim nyob hauv cov dab neeg, mas Hmoob siv lo lus ntawd xws li cov huab tais lawv xav xa lus rau ob tug neeg mas lawv tso tej tus tshiab mus xa lus. Ntshai peb yuav siv lo lus “Ntuj Tus Tshiab”, los “Ntuj Leej Ntshiab” kuj tau vim Hmoob yuav to taub sai.
Ntawv Ntshiab yeej siv lo lus “Dab” ntau hauj sim, vim cov neeg thaum ub lawv tsis paub txuj ces thaum lawv tsis paub tias vim li cas thiaj muaj yam xwm no tshwm, mas lawv hais tias yog dab ua. Lawv hais kam zoo li tsoom Hmoob coob leej tseem hais los txog tav no xws li : dab noj hli, raug dab chaw qis.
Yes Xus kuj tsis nrog lawv sib cav tias puas yog dab ua ub ua no. Nws cia li hais xws li cov neeg lub caij ntawd. Tsis yog tias nws ntseeg tias yog ‘Dab’ ua. Nws tsuas pom tias lub caij ntawd yog nws nrog lawv yuav cav txog tej ntawd mas yuav sib cav tsis paub tas.
Thaum peb siv lo lus ‘Dab’, mas peb kuj yuav hais rau Hmoob tias peb lam siv lo lus ntawd; xws li cov neeg thaum ub lawv siv ntau. Peb ua xws li Yes Xus. Thaum lawv coj ib tug neeg qaug dab peg tuaj rau Yes Xus, mas peb tsis cav tias puas yog raug dab los raug mob. Peb tsuas xav tias tus neeg ntawd nws raug tus mob uas Hmoob hais tias yog ‘Qaug Dab Peg’. Tab sis peb paub tias yog raug tus mob ‘Epilepsy’ xwb. Yes Xus kho tus mob ntawd xwb, nws siv cov lus uas cov neeg lub caij ntawd lawv siv.
Tab sis peb yuav hais meej tias peb tsis ntseeg tias muaj cov dab npaum li Hmoob hais kam los lawm. Yog vim neeg tsis paub txuj lawv thiaj hais txog dab tas zog.
Peb tsuas ntseeg tias Tswv Ntuj muaj nws cov Tshiab mloog nws lus. Dua li ntawd peb kuj ntseeg tias muaj ib tug phem ntxias neeg : tus ntawd yog tus ‘Dab Phem’ yog ‘Xas Tas’, los tus dab ‘Lus Xis Fes.’
Txij thaum peb siv lo lus ‘Dab’ mas yog peb hais txog cov ‘Phem’, uas lawv tsis mloog Tswv Ntuj lo lus.
Paj lug kuj hais txog ‘Dab’ thiab, nws kuj tsis nrog lawv sib cav tias puas muaj cov ‘Dab’ ntawd los tsis muaj. Nws lam yuav lo lus uas luag siv. Tab sis nws paub tias luag lam xev tswv yim hais txog tej tus ntawd. Nws tsuas ntseeg tias muaj tus ntxias neeg, nws hu tus ntawd ua ‘Dab’ thiab.
Li ntawd, nej puas pom zoo siv lo lus ‘Ntuj Cov Tshiab’ los hais txog cov uas mloog Tswv Ntuj lo lus?
Ces peb thiaj hais tias : tsuas muaj tus dab phem ‘Xas Tas’, lwm cov mas yog neeg lam xev tswv yim xwb.
Lo lus ‘Dab Ntuj’ ua kom Hmoob yuam kev txog peb txoj kev ntseeg thiab, vim lawv muaj ib co dab uas lawv hu ua cov ‘Dab Ntuj.’
Hmoob cov Dab Ntuj kuj txawv cov uas peb hu ua ‘Dab Ntuj’ thiab. Vim lawv cov Dab Ntuj tsis yog Tswv Ntuj cov tub txib. Lawv tsis coj neeg mus hwm tus ‘Tsim Lub Sim Ceeb.’
Yog peb siv lo lus ‘Dab Ntuj’ mas tab peb txawm piav npaum li cas mas cov tsis ntseeg yuav hais tias peb ‘Teev Dab’ thiab.
Yog peb siv lo lus ‘Ntuj Tus Tshiab’ mas peb tau kev zoo qhia luag me ntsis.
Cov dab yog tas txhua txhia tus uas cov haiv neeg teev, lawv tsa los ua lawv cov Huab Tais, tsa ua lawv cov Tswv, los saib yog lawv cov Yeeb Ncuab. Cov dab ntawd yog cov haiv neeg xev tswv yim tis npe li ub li no rau. Cov haiv neeg xev tswv yim tias cov dab ua tej yam zoo los tej yam phem. Yog tus dab phem Xas Tas ua kom cov haiv neeg yuam kev. Kev teev dab yog ib txog kev yuam kev tas huv huv.
Tus phem uas Yes Xus hais txog mas yog Xas Tas, thiab Xas Tas tsoom tub txib tub txuas ua kom ntiaj teb neeg yuam kev.
Li ntawd, cov ‘Dab Qhuas’ uas haiv neeg ntseeg txog, mas peb saib yog ntiaj teb lub tswv yim me los lub siab nkhaus xev tswv yim hais ntau ntau yam txog lawv cov dab. Tsis tas peb yuav nkim zim txwv sib cav txog cov haiv neeg tsoom dab, los sib cav txog haiv Hmoob tsoom dab. Vim yog ib qho yuam kev tas huv si. Peb tshwj zias peb lub caij thiab peb lub tswv yim los tshaj Yes Xus lub Moo, qhia Yes Xus txoj kev cawm lub sim ceeb. Tab yog tias yuav hais ntau ntau txog Tswv Ntuj tsoom Tshiab mas peb tsis kam hais, vim yog ib qho me. Tsuas muaj ib qho tseeb : yam li peb yuav ceev faj kom peb txhob mag Xas Tas kev haub ntxias. Tab yog kev haub kev ntxias, mas ntau zaum kawg tsis tas yuav hais tias yog Xas Tas haub ntxias, vim nyob hauv peb lub cev thiab nyob hauv peb lub tswv yim thiab nyob hauv tas txhia yam nyob ncig peb twb muaj ntau yam txawj ua kom peb poob hauv kev txhaum : txhob hais tias peb ua txhaum thaum twg yog vim peb swb dab phem. Nyob hauv peb nruab siab muab hlob los nyob hauv peb lub cev ntshaw ub ntshaw no mas twb muaj ib lub zog xav rub peb mus poob hauv kev tsis mloog Tswv Ntuj : tsis tas yuav hais tias yog dab phem ua kom peb txhaum.

Vam txog : Txiv Plig Nyiaj Pov

Add new comment

4 + 15 =

Please wait while the page is loading