NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 2

Nyob hauv Phau Ntawv Ntshiab, Tswv Ntuj tsuas xav qhia tej yam li no :

Ib : Tswv Ntuj muab av los puab ib tug txiv neej. Yuav txhais tias tib neeg yog tuaj ntawm ntiaj teb tej av tuaj.

Ob : Tswv Ntuj kom txiv neej tis npe rau cov tsiaj, tab sis nws pom cov tsiaj tsis tsim nyog ua nws luag, yuav txhais tias : Neeg yog tuaj ntawm cov tsiaj tuaj, maj mam hloov zuj zus kom yog tib neeg tiag.

Peb : Tswv Ntuj muab tsiaj rau tib neeg kav. Yuav txhais tias Tswv Ntuj tsim tib neeg muaj nqi dua cov tsiaj.

Plaub : Tswv Ntuj muab txiv neej ib tug txha tav los tsim tus poj niam. Yog ib tug piv txwv qhia tias txiv neej thiab poj niam yuav sib hlub thiab muaj hwj chim sib npaug zos, vim tus tav nyob ze ntawm lub siab lub plawv.

Tsib : Phau Ntawv Ntshiab hais tias tus txiv neej thiab tus poj niam yog ib lub cev nqaij. Lo lus no txhais tias kev ua niam txiv yog ib yam zoo. Txiv neej thiab poj niam muaj lub peev xwm tsim txoj sia, muaj lub peev xwm tsim kom muaj ntiaj teb neeg mus li.

Rau : Phau Ntawv Hauv Paus tseem hais tias : Nkawd liab qab, tab sis nkawd tsis txaj muaj. Yuav txhais tias tus txiv neej thiab tus poj niam muaj lub siab ncaj, tsis xav tej yam nkhaus, tsis sib ntxias kom ua tej yam tsis phim neeg.

Kwv tij, peb pom tias Tswv Ntuj tsim thawj tug txiv neej thiab thawj tus poj niam nkawd muaj hwj chim thiab muaj txiaj ntsim ntau. Tab sis peb niaj hnub pom cov txiv neej thiab cov poj niam nyob ntiaj teb no coob leej ua ntau yam txhaum tsis phim neeg. Yog vim li cas, tsoom tib neeg thiaj poob thiab pheeb rau txoj kev ua txhaum?

Phau Ntawv Hauv Paus muaj ib zag piav txog qhov ntawd. Tswv Ntuj tsim tib neeg muaj tsim. Tab sis Tswv Ntuj kuj xav kom tib neeg coj tus yam ntxwv ntshiab huv ua puav pheej tias tib neeg tsim nyog cov txiaj ntsim uas Tswv Ntuj pub rau ob niam txiv hauv paus.

Kwv tij Hmoob sawv daws, Tswv Ntuj tsim thawj tug txiv neej thiab thawj tug poj niam nkawd muaj txiaj ntsim, muaj lub hwj chim tsim txiaj tas nrho. Tab si nkawd puas nyiam Tswv Ntuj uas tau tsim nkawd?

Kwv tij, zaj hais txog As Das thiab Es Vas nkawd noj cov txiv ntoo uas Tswv Ntuj txwv tsis pub noj mas yog ib tug piv txwv qhia tias Tswv Ntuj tsim nkawd muaj lub siab twj lij, nkawd muaj peev xwm xaiv txoj kev mloog Tswv Ntuj los tsi mloog Tswv Ntuj. Nkawd puas yuav zoo siab mloog Tswv Ntuj lo lus qhia? Los nkawd puas yuav muab hlob xav ua ib co huab tais xws li Tswv Ntuj?

Phau Ntawv Hauv Paus hais tias As Das thiab Es Vas xaiv txoj kev muab hlob, nkawd xav muaj hwj chim xws li Huab Tais Tswv Ntuj, ces nkawd thiaj noj lub txiv uas Tswv Ntuj txwv tsis kheev noj.

As Das thiab Es Vas nkawd noj lub txiv ntoo mas nkawd pom dheev tias nkawd liab qab lawm. Yog paj lug qhia tias vim nkawd xav ua huab tais mas nkawd muaj lub siab nkhaus thiab phem xwb. Nkawd tsis muaj Tswv Ntuj lub txiaj ntsim kaj nkawd qhov muag. Tib neeg ntshaw ua ntau yam phem. Nkawd muab nplooj los thaiv nkawd lub cev. Tus poj niam xav tsiv nraim kom tus txiv neej txhob pom nws. Tus txiv neej kuj xav tsiv nraim kom poj niam txhob pom nws. Thiab Nkawd xav tsiv nraim kom Tswv Ntuj txhob pom nkawd tsis muaj hwm chim lawm.

Kwv tij, yog vim li cas nyem no ntiaj teb neeg xav ua txhaum ntau? Yog vim ob niam txiv hauv paus tau noj txiv ntoo, nkawd qhib kev ua txhaum. Ces nyem no peb muaj ob lub siab. Ib lub siab xav ua zoo, tab sis peb kuj muaj ib lub siab xav ua phem. Niaj hnub, peb yuav tsum txiav siab xaiv txoj kev zoo, ces peb thiaj paub tias peb nyiam Tswv Ntuj tiag.

Kwv tij sawv daws, ob niam txiv hauv paus tau ua txhaum ces kev raug mob thiab kev tuag nkag los raug ntiaj teb neeg. Tab sis, peb puas muaj ib qho chaw tso siab tias peb yuav tau kev yeej kev ua txhaum, kev raug mob, kev raug tuag?

Peb muaj chaw tso siab loj, vim Tswv Ntuj tau hais ib lo lus zoo li no rau tus nab ntxias neeg. Tswv Ntuj hais tias “Koj xeeb ntxwv thiab tus poj niam xeeb ntxwv yuav sib ua yeeb ncuab. Nws yuav tsuj koj taub hau. Koj yuav tom nws luj taws.”

Add new comment

7 + 11 =

Please wait while the page is loading