NTHUAV NTAWV NTSHIAB COG QUB LUS 1

Tswv Ntuj ua 5 yam zoo nkauj nyob hauv nws haiv neeg His Xas Lais :

1. Tswv Ntuj nrog cov yawg koob yawg suab His xas Lais cog lus.

2. Tswv Ntuj pov hwm cov yawg koob yawg suab kom lawv huam vam nyob Hais Nkws Tos teb.

3. Tswv Ntuj nres Mais Xes kom nws npo tau cov His Xas Lais dim ntawm kev ua qhev nyob Hais Nkws Tos teb.

4. Tswv Ntuj pub kom nws haiv neeg His Xas Lais muaj vaj : tus uas vaj nto koob meej loj dua cov, yog tus vaj Das Vis.

5. Tswv Ntuj xa tej tus Yaj Saub tuaj qhuab qhia nws haiv neeg His Xas Lais kom lawv paub Tswv Ntuj lub siab zoo zuj zus.

Phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus ntim 46 phau ntawv me. Thawj Phau Ntawv yog Phau Ntawv hu ua ‘Hauv Paus.’

Thawj zaj uas Phau Ntawv Hauv Paus piav mas yog zaj hais txog Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb. Tswv Ntuj ua hauj lwm 6 hnub ces hnub xya nws so.

Kwv tij Hmoob sawv daws, Phau Ntawv Ntshiab Cog Qub Lus zaj ib piav txog Tswv Ntuj tsim lub ntuj, lub teb thiab lub sim ceeb. Vim li cas lawv hais tias Tswv Ntuj ua hauj lwm 6 hnub nws thiaj tsim tau lub ntuj lub teb, ces hnub 7 nws so?

Yog vim tias cov sau zaj no yog cov Leej Choj His Xas Lais. Ntau pua xyoo ua ntej Mais Xes tau txais Tswv Ntuj 10 lo lus qhia nyob saum lub roob Xis Nais. Lo lus qhia 3 yog zoo li no : Koj yuav cai Huab Tais Ntuj hnub.

Cov Leej Choj pom tias tsoom His Xas Lais coob leej tsis caiv hnub xya uas yog Huab Tais Ntuj hnub. Cov Leej Choj thiaj tsim ib zag piav tias thaum Tswv Ntuj tsim lub ntuj lub teb mas nws ua hauj lwm 6 hnub ces hnub 7 nws so. Mas tsoom His Xas Lais thiaj caiv hnub 7, yuav tsis txhob ua hauj lwm hnub 7, vim hnub 7 Tswv Ntuj tau so. Yuav qee hnub 7 los ua hnub sib sau teev Ntuj thiab txais Tswv Ntuj cov lus.

Vim li cas mas peb tsoom neeg teev Yes Xus thiaj tsis caiv hnub 7, hos peb caiv hnub Chiv?

Yog vim hnub uas Yes Xus sawv hauv nws lub ntxa rov muaj txoj sia nyob mus li mas yog hnub Chiv. Yes Xus tuag nyob saum Ntoo Cuam, hnub 6, ces cov neeg nyiam nws tau muab nws los nyob hauv qhov ntxa tib hnub 6 ntawd. Hnub 7 Yes Xus nyob hauv qhov ntxa. Tag kis, Yes Xus sawv rov los, ces peb thiaj hu hnub Yes Xus sawv rov los ua hnub Chiv. Thiab peb caiv hnub Chiv. Peb qee hnub Chiv los ua hnub sib txoos hauv tsev teev Ntuj. Peb tsoom neeg uas saib Yes Xus yog tus Huab Tais pub txoj sia nyob mus li rau peb, mas peb tsis ua xws li cov neeg His Xas Lais. Lawv caiv hnub 7, raws li Mais Xes lo lus qhia. Hos peb caiv hnub Chiv.

Peb paub tias qhov uas Phau Ntawv Ntshiab xav qhia rau peb tsis yog tias Tswv Ntuj ua zoo li cas los tsim lub sim ceeb. Qhov uas Phau Ntawv Ntshiab xav qhia rau peb yog 7 yam zoo li no :

1. Peb yuav caiv hnub Chiv : hnub Chiv peb tuaj sib txoos teev Ntuj.

2. Lub ntuj, lub teb thiab tas puas tsav yam peb pom nyob hauv lub sim ceeb mas yog Tswv Ntuj tsim.

3. Tswv Ntuj lub hwj huam thiab lub peev xwm loj tas nrho. Nws tsuas hais ib lo lus kom muaj yam ub yam no xwb, ces yam ub yam no cia li tsheej xeeb.

4. Tswv Ntuj siab zoo. Nws tsim tas puas tsav yam zoo. Nws tsim neeg muaj ib lub cev zoo, muaj ib lub siab zoo. Phau Ntawv Hauv Paus rov hais tas zog tias : Tswv Ntuj pom qhov ntawd yog ib qhov zoo.

5. Tswv Ntuj xav kom tas puas tsav yam huam vam. Nws hais rau sawv daws tias : Nej huam vam mus puv lub ntuj, puv lub hiav txwv, puv lub ntiaj teb.

6. Tswv Ntuj saib tib neeg yog tus muaj nqis tshaj tas txhia yam. Tswv Ntuj muab txhia yam rau tib neeg siv thiab ua tus kav.

7. Tib neeg yuav tsum muab siab rau txuag xyoob ntoo, txuag tsiaj txhu kom tib neeg tau zoo kev siv tas txhia yam ntau tiam mus ib txhiab ib txhis. Tswv Ntuj tsis kheev kom peb tsoom tib neeg muab tas puas tsav yam rhuav pov tseg. Peb yuav tsum ua tib zoo xav tswv yim txuag tas puas tsav yam kom kav txhiab vam xyoo.

Add new comment

6 + 3 =

Please wait while the page is loading