KEV TSHAJ NTUJ LUS

Huab Tais Yes Xus hais kom cov Thwj Tim mus tshaj lub Moo Zoo thoob qab ntuj. (Thau los ntawm : https://huttshead.files.wordpress.com

Kev tshaj Ntuj Lus yog dab tsi ?

Nej mus, nej ua kom tas ib tsoom haiv neeg los ua kuv Thwj Tim. Nej hu txog Leej Txiv, Leej Tub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab lub npe, nej ntxuav lawv. Nej qhia kom lawv coj tas puas tsav yam uas kuv qhia nej. Hos kuv, mas kuv yuav niaj hnub nrog nej nyob mus txog lub zim txwv ntiaj teb kawg. (MT 28 : 19 – 20)

Dab tsi ua kom koj paub tias kev tshaj Ntuj Lus muaj nqis ? Thaum yus xav txog cov lus nyob hauv Ntawv Ntshiab, mas muaj ntau daim duab uas yus pom zem zuag nyob hauv yus txoj kev xav, yam li pom Txiv Plig sawv nyob ntawm lub thaj txi Ntuj, pom cov Xib Hwb tawm nyob hauv lub tshaj xyam qhia tej pab neeg coob coob nyob ntawm tshav puam. Pom cov yaj saub lawv mus hauv tej yim neeg thiab qhuab qhia kom lawv hloov siab los yuav lub siab tshiab.

Qhov tiag zim txwv no cov neeg feem coob tab tom tshaj Ntuj Lus yam uas lawv tsis paub tias yog lawv tshaj Ntuj Lus. Yam li ib leeg niam tab tom qhia nws cov me nyuam kom paub txog txhua yam nyob hauv Ntawv Ntshiab, kom tej yam nyob hauv Ntawv Ntshiab tau tshwm sim nyob hauv lawv lub neej. Zoo li muaj neeg sau ntawv mus rau cov nom sawv pej xeem cev, kom lawv nrhiav vaj tsev rau cov neeg pluag txom nyem nyob. Tus kwv kho mob uas tab tom pab cov neeg muaj mob, los yog ib tug thawj coj tab tom qhia ib pab tub ntxhais hluas, los ib tug poj niam uas tab tom qhia neeg txog txoj kev tshaib nqhis, mas zoo li cov neeg no tab tom ua ib co hauj lwm tshaj Ntuj Lus ntag. Peb tsis txhob thuam txog kev nthuav Ntawv Ntshiab, tab sis peb yuav xyaum nthuav Ntawv Ntshiab kom zoo thiab ua ib co neeg muaj peev xwm. Peb yuav tsum to taub tias kev tshaj Ntuj Lus muaj nqis dua tej yam peb hais ntawd thiab. Qhov uas yuav pab kom peb txoj kev tshaj Ntuj Lus mus tau zoo, mas peb yuav tsum xub paub txog lub ntsiab ntawm kev tshaj Ntuj Lus tso.

Kev coj lub neej raws Ntawv Moo Zoo, kev nrog lwm tus neeg sib tham, kev ua lub neej ntawm ib tug neeg thiab kev sib txhawb nqa yog ib qho qhib neeg lub siab txais tos kev cawm ntawm Tswv Ntuj. Kev tsim tej pab neeg, kev taij thov kev ncaj ncees, kev ua hauj lwm rau neeg, tas txhua yam no puav leej yog zwm rau lo lus kev tshaj Ntuj Lus. Koj thiab kuv yog tes taw ntawm Tswv Ntuj nyob hauv ntiaj teb no, koj thiab kuv txoj kev sib tham, kuj yog kev qhia Tswv Ntuj Lo Lus. Tab sis qhov yuav ua kom Tswv Ntuj txoj hauj lwm tiav, tsis yog wb. Tshwj zias Tswv Ntuj cov tub tes tub taw xwb, thiaj yuav ua tau cov hauj lwm ntawd. Huab Tais Yes Xus cov Thwj Tim yog ib co neeg tsis nto npe, tab sis lawv kuj muaj peev xwm qhia tsoom sid kom los raws Yes Xus. Txog qhov kawg lawv tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab rais los ua Tswv Ntuj ib co tub tes tub taw. Qhov no yog ib qho peb yuav nco cia tias : Yes Xus lub Moo Zoo raug tshaj tawm mus thiab muaj txoj sia nyob hauv Leej Ntuj Plig Ntshiab. Tswv Ntuj yog lw tseem ceeb ntawm kev tshaj Ntuj Lus. Yus yuav ua li cas kev tshaj Ntuj Lus thiaj txi txiv, thawj yam yog yus yuav tsum qhib siab txais Tswv Ntuj lub txiaj ntsim nyob hauv kev teev Ntuj thiab cov Cim Ntshiab. Kev teev Ntuj thiab txais cov Cim Ntshiab, yog ib yam pab txhawb hauv neeg lub cev. Ib lub tsev teev Ntuj, nws kuj yuav tsum muaj ntau ntau yam nyob sab hauv, thiab ua kom cov neeg ntseeg lub siab sib npuab khov kho. Cov neeg ntseeg kuj yuav zoo siab lees txais tias : lawv yog Tswv Ntuj cov tub tes tub taw yam siab pub npo. Kev vam meej hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej yog Tswv Ntuj cov txiaj ntsim.

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading